SISEKORRAEESKIRJAD SMK ILUKOOLITUSKESKUSE ÕPILASTELE

1. Õppetundide osavõtu kord

SMK Ilukoolituskeskuse õpperuumide uksed avatud 10 (kümme) minutit enne õppetundide algust.

Õpilane saabub kooli vähemalt 5-10 (kümme) minutit enne esimese õppetunni algust. Koolil on õigus hilinejaid tundi mitte lubata ja puudutud tunnid tuleb teha järgi vastavalt õppekorralduseeskirjas kehtestatud korrale.

SMK Ilukoolituskeskuse õpilasele on kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid kohustuslikud. Praktilistest tundidest või praktikalt puudutud tunnid
tehakse järgi järeltundidena õppeperioodi jooksul vastavalt poolte kokkuleppele ja maksustatakse vastavalt kehtivale
hinnakirjale. Võimalusel kool võimaldab puudutud tundi ilma lisatasuta teise gruppiga järgi teha, kui teises grupis on vaba õppekoht. Puudutud tunnid (õppekava k.a. praktika) tuleb täita täies mahus enne kirjaliku eksami kuupäeva. Õppekava mittetäitmisel sooritatakse eksamid eraldi kokkulepitud ajal.

Õppetöölt puuduval õpilasel tuleb kooli koheselt telefoni teel puudumisest teatada. Erandjuhtumid puudumise kohta (reisid jms.) lahendab kooli juhtkond õpilase kirjaliku avalduse alusel. Kooli juhtkonnal on õigus jätta avaldus rahuldamata. Puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest, õppeülesannete tähtajalisest täitmisest ega praktika sooritamisest täies mahus.

SMK õpilased on kohustatud osalema kõikidel kooli poolt korraldatud erialalistel koolitustel, demonstratsioonidel ja üritustel.

2. Õppekoha puhtuse järgimine ja õpilase välimuse kord

Iga õpilane vastutab töökoha puhtuse ja tema poolt kasutatavate koolivahendite eest. Peale töö lõpetamist peavad töökoht ja koolivahendid olema puhtad ja korras.
Õpilane hoiab kõikides kooli ruumides puhtust ja korda, järgib kõiki üldisi ohutusnõudeid.

SMK õpilasel on praktilisteks tundideks kohustuslikud mugavad ja lihtsad töörõivad, mis taluvad tavalist masinapesu, kuna õpilase riided võivad juhuslikult töövahenditega määrduda. Samuti peavad olema mugavad vahetusjalanõud, pikad juuksed korras, rinnas nimesilt, tehtud korrektne maniküür.

3. Materiaalne vastutus

Õpilane ise vastutab oma õppekomplekti eest. Õppekomplekt peab olema puhas ja heas tööseisundis.

Hooletusest või lohakusest tingituna või mitteprofessionaalse kasutamise tulemusena purunenud või kasutamiskõlbmatuks muutunud õppevahendi või mõne muu kooli inventari peab õpilane välja maksma vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga kas osaliselt või täies ulatuses.

Õpilastel soovitatakse mitte tuua kooli kaasa ehteid, vääriskive, kasukaid ja suuri rahasummasid. Kool ei võta endale vastutust nende ega ka teiste isiklike asjade kadumisel.

Samuti puudub koolis võimalus õpilaste isiklikke asjade enne või pärast õppepäeva säilitamiseks. Kool ei vastuta õpperuumides mahajäetud asjade eest.

 

4. Viisakus ja korrektne käitumine

SMK õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt õpetajate, kaasõpilaste ja klientidega.

SMK ruumides ja territooriumil ei suitsetata. Õppetöö toimumise ajal õppeklassides, praktilistes

tundides ning õppepraktika ajal õppesalongis ei närita närimiskummi, ei sööda ega jooda.

Õpilased on kohustatud mobiiltelefonid hoidma hääletuna või välja lülitama õppetundides, praktilise väljaõppe ajal ja õppesalongis.

SMK jätab endale õiguse lõpetada nende õpilaste osalemine õppetöös, kes ei allu kooli sisekorraeeskirjadele või kelle tegevust peetakse pahatahtlikuks ja kooli harmoonilist õhkkonda ohustavaks.

Õpilasel on kohustus olla diskreetne. Eriti tuleb järgida konfidentsiaalsust praktika ajal.

5. Noomituste ja väljaarvamise meetmed

Põhjuseta õppetöölt puudumise ja kehtivate eeskirjade mitte järgimise või täitmata jätmise eest võib avaldada õpilastele noomituse. Kahe noomituse järgselt võib direktor anda välja käskkirja, mis on edaspidi õpilase väljaarvamise aluseks.

Noomituse ja käskkirja koostamise aluseks on aine- või erialaõpetaja poolne avaldus direktorile.

Kontrolli õppekorralduseeskirjast ja sisekorra eeskirjadest kinnipidamise üle teostab koolitusjuht koostöös aine- jaerialaõpetajaga ning probleemid lahendatakse mõlema poole kohalolekul.

Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda kooli juhataja poole esitades need kirjalikult.