Õppekorralduseeskiri

1.Õppekorralduse alused

SMK Ilukoolituskeskus lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Juuksuri koolitustel on kolmenädalane vaheaeg, mis hõlmab kaks viimast juuli nädalat ja esimest augusti nädalat.
Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Olenevalt koolitusest õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud SMK Ilukoolituskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.
Registreerimine jõustub peale avaldust vabas vormis e-posti teel või SMK-s ja vestlusest, mis toimub SMK-s.

Avalduse saab ära saata internetis (www.smkool.ee) või e-posti teel (info@smkool.ee) SMK Ilukoolituskeskuses aadressil Gonsiori 12, Tallinn.

Avalduses peab õpilane ära märkima oma ees- ja perekonnanime, soovitava kursuse ja kursuse toimumise aja ning kontaktid: e-posti ja telefoni numbri.

Peale avalduse esitamist võetakse teiega ühendust, et leppida kokku vestluse aeg. Eriandjuhul võib vestlus toimuda telefoni teel.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

E-postile saadetakse edaspidi kursuste graafikud, teated ja kirja lisana kursuste arve(-d), milles

teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse vajadusel ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuste kohta. Lisaküsimused ja info: e-posti teel: info@smkool.ee või telefoni teel: juuksuri koolitused: 5252683, teised koolitused: 5641360.

2.2. Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel.

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.
SMK Ilukoolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Sellisel juhul registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3.Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

3.1. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa. Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve. Maksjale väljastame arve kohapeal.

3.2. Enne kursuse algust saadetakse Teile e-posti teel graafik, kus vajadusel teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest vms.

3.3. Pikema, kui 2 päeva kursuste puhulsõlmitakse kursuslastega koolitusleping, milles tuuakseärakursuse koolituskava, kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise jatagasimaksmisekord.

3.4. Kui kursus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne kursuse algust ühendust.

3.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga в lepingus ja registreerimislehel.

4. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

4.1. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud iga kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse
eestikeelne tõend.
Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles kursuse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d.
Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.

4.2. Lisatunnistus on tasuline. Maksmine: 10 EUR, arve alusel, toimub panga ülekandega või sularahas kohapeal.

4.3. Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.

4.4. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4.5. Tunnistuse taastamiseks saada andmed e-mailile, märgistades: Koolituse nimetus, osaleja ees- ja perekonnanimi, koolituse toimumise kuupäev või orienteeruv kuupäev.

4.6. Koolitaja saadab peale kursuse lõppu e-postile tagasiside lehe, et teada saada osalejate arvamust kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta.

5. Kursuste hinnad, kursuse eest tasumine ja soodustused

5.1. SMK kursuste hinnad koostatakse ja muudetakse SMK MTÜ juhtkonna koosolekul 2 korda aastas. Hinnad moodustuvad arvestades kulumaterjale, ruumide rendi, töötasu, kooli varustust ja remondifondi. Õppetundi hind võib muutuda mitte rohkem, kui 10% aasatas.
Kui õpilane on registreerunud gruppi, mis oli juba täitunud, siis saab ta reservnimekirja. Kui järgmise alustava kursuse hind on tõusnud, saab õpilane õppida ikkagi selle hinna eest, mis kehtis tema registreerimise ajal. Kui registreerunud õpilane otsustas ise oma õpingu edasi lükata, kehtib tema jaoks reaalse aja hind.

5.2. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

5.3. Koolitustel, mis kestavad vähemalt 2 kuud, toimub tasumine osade kaupa. Makstes kogu koolituse eest koolituse esimese kuu jooksul kehtib soodustus 10%.

5.4. Õppetasust vabastamine. Juhatuse otsuse alusel õppetasust kedagi ei vabastata.

6. Kursusest loobumine

6.1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada SMK Ilukoolituskeskuse e-posti aadressile.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Juhul, kui oli makstud mitme kuu eest, tagastatakse 75% esimese kuu tasust ja täismahus teiste kuude eest.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu eitagastata.
Kui kursus kestab vähemalt 2 kuud, siis kehtivad ülaltoodud reeglid ainult esimese ja iga alustatud õppekuu kohta.

Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

7.Kursuse katkestamine või ärajäämine, õppetasu ja õppekomplekti tasu tagastamine

7.1. Pikemate kui 1 kuu kestvate kursuste katkestamise korral on võimalik õppetasu tagasi taotleda, teavitades sellest kooli juhatust aadressil info@smkool.ee või kohapeal kirjalikult.
Koolituse katkestamisel ei kuulu tagastamisele tasu õppekomplekti eest, õppekomplekt jääb õpilase kätte.

Õppetasu tagastatakse õpilase arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale koolituse katkestamist.
Õppimise katkestamisel või ärajäämisel 14 päeva jooksul peale kursuse algust on võimalik õppetasu tagasi taotleda, välja arvatud tasu alustatud õppekuu eest.

7.2. Õppekomplekti tagastamine: vastavalt Euroopaliidu eeskirjale, saab õppekomplekti tagastada või ära vahetada 14 päeva jooksul, kui komplekt on defektne või ei vasta kirjeldusele.
Hilisemaid pretensioone rahuldatakse erandkorras.

7.3. Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus kursus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.
Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi kahe tööpäeva jooksul.

8. Koostööpartnerid

Trade House OÜ SMK MTÜ ja Trade House OÜ vahel on sõlmitud leping, mis võimaldab SMK õpilasele regulaarseid tootekoolitusi ja soodustusi profitoodetele õppe jooksul ning 2 kuud peale lõpetamist.