SMK Ilukoolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

MTÜ SMK (SMK Ilukoolituskeskus) on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

1. Üldsätted

SMK MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on SMK Ilukoolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning sisekorra eeskirjast.
SMK Ilukoolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja koolitusvajadus

2.1 SMK Ilukoolituskeskuse koolituste sihtrühmad jagunevad kaheks: tegutsevad iluteenindusvaldkonna töötajad, kes soovivad ennast täiendada ning täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset või oskusi iluteenindajana.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitustegevus toimub SMK õppekeskuses, kus on kaasaegselt sisustatud loenguruum ja õppesalong.
Koolitusel osalejatele tagatakse õppematerjalid ja -vahendid nii auditoorse kui praktilise õppe läbiviimiseks. Erinevate koolituste puhul õpilasel tuleb soetada tööriided ning tööriistade- ja materjalideõppekomplektid. Täiendav info on SMK kodulehel iga koolituse kirjeldamises.

3.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm;3) õppeesmärk;4) õpiväljundid;5) õppekava koostamise alus;6) sihtgrupp;7) õppekeel;8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on
eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 10) õppe sisu;11) õppekeskkonna kirjeldus;12) õppemeetod;13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse õppekavaga saab tutvuda SMK kodulehel antud koolituse kirjeldamisel ja SMK Ilukoolituskeskuses.

4.5 Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest vähemalt korra poole aasta jooksul.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 SMK koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 SMK tõstab oma koolitajate professionaalset arengut, koolitades neid mitmekülgselt: SMK-s, kutsutud meistrite meistriklassidel välismaal ja Eestis; samuti toetades neid võistlustel ja teistes professionaalsust arendavatest projektidest osavõtmisel.

5.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib SMK juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

6. Kursuste kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Koolituse läbinule pakutakse täita küsimustik, kus selgitatakse välja antud koolitusega rahulolu. Küsimustik sisaldab küsimusi kooli asukohast, õppekavast, õppemeetodite kohta, õpetajate pedagoogilistest oskustest, et koolitused vastaksid sihtgruppi vajadusele.
Saadud andmeid analüüsitakse kuu jooksul peale koolituse lõpetamist, kooli juhtkond arutab, kas ja kuidas saab õppimise kvaliteeti paremaks muuta.

6.2 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal
kui ka elektroonsel kujul.

6.3 SMK Ilukoolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.