Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

Sisseastumise avaldus smkool.ee kodulehel, e-postile info@smkool.ee või kohapeal.

Isikut tõendav dokument, millest koolis tehakse koopia.

Kehtiv tervisetõend iluteenindajale

Õppekorralduseeskiri

1.Õppekorralduse alused

SMK Ilukoolituskeskus lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Juuksuri koolitustel on kolmenädalane vaheaeg, mis hõlmab kaks viimast juuli nädalat ja esimest augusti nädalat.
Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Olenevalt koolitusest õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud SMK Ilukoolituskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.
Registreerimine jõustub peale avaldust vabas vormis e-posti teel või SMK-s ja vestlusest, mis toimub SMK-s.

Avalduse saab ära saata internetis (www.smkool.ee) või e-posti teel (info@smkool.ee) SMK Ilukoolituskeskuses aadressil Gonsiori 12, Tallinn.

Avalduses peab õpilane ära märkima oma ees- ja perekonnanime, soovitava kursuse ja kursuse toimumise aja ning kontaktid: e-posti ja telefoni numbri.

Peale avalduse esitamist võetakse teiega ühendust, et leppida kokku vestluse aeg. Eriandjuhul võib vestlus toimuda telefoni teel.

SMK MTÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner. Eesti Töötukassa klientidelt vajame registreerimiseks samuti:
Töötukassa arveloleku kliendinumbrit või isikukoodi (kui kursuse eest tasub Eesti Töötukassa).

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

E-postile saadetakse edaspidi kursuste graafikud, teated ja kirja lisana kursuste arve(-d), milles

teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse vajadusel ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuste kohta. Lisaküsimused ja info: e-posti teel: info@smkool.ee või telefoni teel: juuksuri koolitused: 5252683, teised koolitused: 5641360.

2.2. Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel.

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.
SMK Ilukoolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Sellisel juhul registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3.Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

3.1. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või kellel on sõlmitud kokkulepe Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel õppimiseks. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa. Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele.
Töötukassa kliendil on õigus osa võtta, kui kool on saanud töötukassa poolt vastava kinnituskirja.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve. Maksjale väljastame arve kohapeal.

3.2. Enne kursuse algust saadetakse Teile e-posti teel graafik, kus vajadusel teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest vms.

3.3. Pikema, kui 2 päeva kursuste puhulsõlmitakse kursuslastega koolitusleping, milles tuuakseärakursuse koolituskava, kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise jatagasimaksmisekord.

3.4. Kui kursus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne kursuse algust ühendust.

3.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga в lepingus ja registreerimislehel.

4. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

4.1. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud iga kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse
eestikeelne tõend.
Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles kursuse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d.
Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.

4.2. Lisatunnistus on tasuline. Maksmine: 10 EUR, arve alusel, toimub panga ülekandega või sularahas kohapeal.

4.3. Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.

4.4. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4.5. Tunnistuse taastamiseks saada andmed e-mailile, märgistades: Koolituse nimetus, osaleja ees- ja perekonnanimi, koolituse toimumise kuupäev või orienteeruv kuupäev.

4.6. Koolitaja saadab peale kursuse lõppu e-postile tagasiside lehe, et teada saada osalejate arvamust kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta.

5. Kursuste hinnad, kursuse eest tasumine ja soodustused

5.1. SMK kursuste hinnad koostatakse ja muudetakse SMK MTÜ juhtkonna koosolekul 2 korda aastas. Hinnad moodustuvad arvestades kulumaterjale, ruumide rendi, töötasu, kooli varustust ja remondifondi. Õppetundi hind võib muutuda mitte rohkem, kui 10% aasatas.
Kui õpilane on registreerunud gruppi, mis oli juba täitunud, siis saab ta reservnimekirja. Kui järgmise alustava kursuse hind on tõusnud, saab õpilane õppida ikkagi selle hinna eest, mis kehtis tema registreerimise ajal. Kui registreerunud õpilane otsustas ise oma õpingu edasi lükata, kehtib tema jaoks reaalse aja hind.

5.2. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

5.3. Koolitustel, mis kestavad vähemalt 2 kuud, toimub tasumine osade kaupa. Makstes kogu koolituse eest koolituse esimese kuu jooksul kehtib soodustus 10%.

6. Kursusest loobumine

6.1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada SMK Ilukoolituskeskuse e-posti aadressile.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Juhul, kui oli makstud mitme kuu eest, tagastatakse 75% esimese kuu tasust ja täismahus teiste kuude eest.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu eitagastata.
Kui kursus kestab vähemalt 2 kuud, siis kehtivad ülaltoodud reeglid ainult esimese ja iga alustatud õppekuu kohta.

Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

7.Kursuse katkestamine või ärajäämine, õppetasu ja õppekomplekti tasu tagastamine

7.1. Pikemate kui 1 kuu kestvate kursuste katkestamise korral on võimalik õppetasu tagasi taotleda, teavitades sellest kooli juhatust aadressil info@smkool.ee või kohapeal kirjalikult.
Koolituse katkestamisel ei kuulu tagastamisele tasu õppekomplekti eest, õppekomplekt jääb õpilase kätte.

Õppetasu tagastatakse õpilase arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale koolituse katkestamist.
Õppimise katkestamisel või ärajäämisel 14 päeva jooksul peale kursuse algust on võimalik õppetasu tagasi taotleda, välja arvatud tasu alustatud õppekuu eest.

7.2. Õppekomplekti tagastamine: vastavalt Euroopaliidu eeskirjale, saab õppekomplekti tagastada või ära vahetada 14 päeva jooksul, kui komplekt on defektne või ei vasta kirjeldusele.
Hilisemaid pretensioone rahuldatakse erandkorras.

7.3. Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus kursus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.
Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi kahe tööpäeva jooksul.

8. Koostööpartnerid

SMK MTÜ on Töötukassa koolituskaardi parner.
Trade House OÜ SMK MTÜ ja Trade House OÜ vahel on sõlmitud leping, mis võimaldab SMK õpilasele regulaarseid tootekoolitusi ja soodustusi profitoodetele õppe jooksul ning 2 kuud peale lõpetamist.

SISEKORRAEESKIRJAD SMK ILUKOOLITUSKESKUSE ÕPILASTELE

1. SMK Ilukoolituskeskuse on kooliruumide uksed avatud 10 (kümme) minutit enne õppetundide algust.

Õpilane saabub kooli vähemalt 5-10 (kümme) minutit enne esimese õppetunni algust. Koolil on õigus hilinejaid tundi mitte lubata ja puudutud tunnid tuleb teha järgi vastavalt õppekorralduseeskirjas kehtestatud korrale.

2. SMK Ilukoolituskeskuse õpilasele on kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid kohustuslikud. Praktilistest tundidest või praktikalt puudutud tunnid
tehakse järgi järeltundidena õppeperioodi jooksul vastavalt poolte kokkuleppele ja maksustatakse vastavalt kehtivale
hinnakirjale. Puudutud tunnid (õppekava k.a. praktika) tuleb täita täies mahus enne kirjaliku eksami kuupäeva. Õppekava mittetäitmisel sooritatakse eksamid eraldi kokkulepitud ajal.

3. Õppetöölt puuduval õpilasel tuleb kooli koheselt telefoni teel puudumisest teatada. Erandjuhtumid puudumise kohta (reisid jms.) lahendab kooli juhtkond õpilase kirjaliku avalduse alusel. Kooli juhtkonnal on õigus jätta avaldus rahuldamata. Puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest, õppeülesannete tähtajalisest täitmisest ega praktika sooritamisest täies mahus.

4. SMK õpilased on kohustatud osalema kõikidel kooli poolt korraldatud erialalistel koolitustel, demonstratsioonidel ja üritustel.

Iga õpilane vastutab töökoha puhtuse ja tema poolt kasutatavate koolivahendite eest. Peale töö lõpetamist peavad töökoht ja koolivahendid olema puhtad ja korras.
Õpilane hoiab kõikides kooli ruumides puhtust ja korda, järgib kõiki üldisi ohutusnõudeid.

5. SMK õpilasel on praktilisteks tundideks kohustuslikud mugavad ja lihtsad töörõivad, mis taluvad tavalist masinapesu, kuna õpilase riided võivad juhuslikult töövahenditega määrduda. Samuti peavad olema mugavad vahetusjalanõud, pikad juuksed korras, rinnas nimesilt, tehtud korrektne maniküür.

6. Õpilane ise vastutab oma õppekomplekti eest. Õppekomplekt peab olema puhas ja heas tööseisundis.

7. SMK õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt õpetajate, kaasõpilaste ja klientidega.

SMK ruumides ja territooriumil ei suitsetata. Õppetöö toimumise ajal õppeklassides, praktilistes

tundides ning õppepraktika ajal õppesalongis ei närita närimiskummi, ei sööda ega jooda.

Õpilased on kohustatud mobiiltelefonid hoidma hääletuna või välja lülitama õppetundides, praktilise väljaõppe ajal ja õppesalongis.

SMK jätab endale õiguse lõpetada nende õpilaste osalemine õppetöös, kes ei allu kooli

sisekorraeeskirjadele või kelle tegevust peetakse pahatahtlikuks ja kooli harmoonilist õhkkonda ohustavaks.

Õpilasel on kohustus olla diskreetne. Eriti tuleb järgida konfidentsiaalsust praktika ajal.

8. Hooletusest või lohakusest tingituna või mitteprofessionaalse kasutamise tulemusena purunenud või kasutamiskõlbmatuks muutunud õppevahendi või mõne muu kooli inventari peab õpilane välja maksma vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga kas osaliselt või täies ulatuses.

9. Õpilastel soovitatakse mitte tuua kooli kaasa ehteid, vääriskive, kasukaid ja suuri rahasummasid. Kool ei võta endale vastutust nende ega ka teiste isiklike asjade kadumisel.

10. Põhjuseta õppetöölt puudumise ja kehtivate eeskirjade mitte järgimise või täitmata jätmise eest võib avaldada õpilastele noomituse. Kahe noomituse järgselt võib direktor anda välja käskkirja, mis on edaspidi õpilase väljaarvamise aluseks.

Noomituse ja käskkirja koostamise aluseks on aine- või erialaõpetaja poolne avaldus direktorile.

Kontrolli õppekorralduseeskirjast ja sisekorra eeskirjadest kinnipidamise üle teostab koolitusjuht koostöös aine- jaerialaõpetajaga ning probleemid lahendatakse mõlema poole kohalolekul.

11. Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda kooli juhataja poole esitades need kirjalikult.

SMK Ilukoolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

SMK MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on SMK Ilukoolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning sisekorra eeskirjast.
SMK Ilukoolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja koolitusvajadus

2.1 SMK Ilukoolituskeskuse koolituste sihtrühmad jagunevad kaheks: tegutsevad iluteenindusvaldkonna töötajad, kes soovivad ennast täiendada ning täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset või oskusi iluteenindajana.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitustegevus toimub SMK õppekeskuses, kus on kaasaegselt sisustatud loenguruum ja õppesalong.
Koolitusel osalejatele tagatakse õppematerjalid ja -vahendid nii auditoorse kui praktilise õppe läbiviimiseks. Erinevate koolituste puhul õpilasel tuleb soetada tööriided ning tööriistade- ja materjalideõppekomplektid. Täiendav info on SMK kodulehel iga koolituse kirjeldamises.

3.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm;3) õppeesmärk;4) õpiväljundid;5) õppekava koostamise alus;6) sihtgrupp;7) õppekeel;8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on
eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 10) õppe sisu;11) õppekeskkonna kirjeldus;12) õppemeetod;13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse õppekavaga saab tutvuda SMK kodulehel antud koolituse kirjeldamisel ja SMK Ilukoolituskeskuses.

4.5 Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest vähemalt korra poole aasta jooksul.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 SMK koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 SMK tõstab oma koolitajate professionaalset arengut, koolitades neid mitmekülgselt: SMK-s, kutsutud meistrite meistriklassidel välismaal ja Eestis; samuti toetades neid võistlustel ja teistes professionaalsust arendavatest projektidest osavõtmisel.

5.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib SMK juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

6. Kursuste kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Koolituse läbinule pakutakse täita küsimustik, kus selgitatakse välja antud koolitusega rahulolu. Küsimustik sisaldab küsimusi kooli asukohast, õppekavast, õppemeetodite kohta, õpetajate pedagoogilistest oskustest, et koolitused vastaksid sihtgruppi vajadusele.
Saadud andmeid analüüsitakse kuu jooksul peale koolituse lõpetamist, kooli juhtkond arutab, kas ja kuidas saab õppimise kvaliteeti paremaks muuta.

6.2 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal
kui ka elektroonsel kujul.

6.3 SMK Ilukoolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

текст

Juuksuri õppekavad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Jumestuse ja Kehamaalingu õppekavad

Учебная программа:

Название: Визажист. Базовый курс.
Группа: Парикмахер и услуги красоты.

Основа: Стандарт профессии «Визажист» B.2.1., B.2.2., B.2.4.
Цель: Окончивший курс умеет самостоятельно делать дневной, вечерний и макияж невесты в различных техниках, а также детский фейс-арт, соблюдая правила безопасности, следуя правилам техники и учитывая пожелания и особенности клиента.

Результаты обучения:

Обслуживание клиента:

создаёт позитивный контакт и приглашает клиента в рабочий зал;
выясняет пожелания клиента;
подготавливает рабочий стол в соответствии с предстоящей процедурой;
заканчивает контакт позитивно.

Уход за кожей:

Определяет тип кожи;
подготавливает кожу к нанесению макияжа;

знает противопоказания к макияжу и отказывается выполнять работу при их наличии.

Цветоведение:

Определяет цветотип клиента;

выбирает соответствующую цветовую гамму.

Пропорции лица:

Определяет особенности строения лица клиента и в соответствии с этим выполняет контуринг и размещает акценты;
Выбирая рисунок макияжа, учитывает особенности черт лица.

Техникаa:

выполняет макияж в различных стилях и техниках, соблюдая правила нанесения и растушёвки;

выполняет контуринг кремовыми и сухими текстурами;
владеет различными техниками макияжа глаз («банан», «веер», «смоки», лайнер);
в курсе новых современных техник.

Стилистика:

делает макияж в соответствии со стилем клиента и мероприятия: деловой, гламурный, свадебный, клубный и другие;
знает основные стили 20-го века и умеет их интерпретировать в современном стиле,
в курсе современных модных тенденций.

Самостоятельная практика:
Обязательная практика 40 часов (минимум 12 макияжей). Практика является частью учебного процесса.

Цель практики: ученик пробует себя в самостоятельной работе: выясняет потребности клиента/заказчика, выполняет работу, самостоятельно выбирая технику и материалы, и сам отвечает за результат. Выясняет, насколько удовлетворён работой клиент и исправляет недочёты, если они есть. Учитель проверяет выполненную работу и даёт устную оценку.

Учебный центр SMK помогает найти практику: для телевидения; рекламы и кино, на конкурсах красоты, выставках, детских мероприятиях и т.д. Также приветствуется практика, найденная учеником.

Целевая группа: специалисты красоты или начинающие, кто желает освоить профессию визажиста на базовом уровне.
Условия поступления: справка о состоянии здоровья, наличие основного образования, собеседование-знакомство.

Учебная база

В учебном центре SMK для преподавания обучения «Визажист» есть необходимые средства и помещения.

В школе есть аудитория для занятий по теории, которая вмещает до 10 человек, оборудованная монитором, маркерами и магнитно-маркерной доской.

В помещении для практики оборудованы 5 освещённых рабочих мест и уголок для фото с фонами и круговой лампой.Отдельный шкаф для рабочих материалов. Также есть гардероб и уголок отдыха, оборудованный мини-кухней и креслами.

Оборудование помещения для практики:

Аппарат для дезинфекции
Средства для дезинфекции кистей и инструментов, рук и рабочих поверхностей
Комплекты для определения цветотипа
Большой выбор средств для макияжа, который включает как классические средства, так и средства для спец-эффектов, и который регулярно обновляется
Большая и маленькая круговые лампы для фото
Пеньюары для клиентов
Кресла для макияжа
Заколки и шпильки

Все учебные средства и материалы соответствуют качеству эксплуатации и требованиям безопасности и гигиены.

Оценивание и условия окончания курса:

Порядок окончания:

Программа считается пройденной, если ученик принимал участие во всех теоретических уроках, сдал все практические работы, в том числе самостоятельную практику, и сдал экзаменационную работу.

Экзамен:

Классический вечерний или макияж невесты.

Оценивание:

Работа оценивается по 5-балльной системе. Проходной балл: 3.

Оценивается:

Умение обслуживать клиента: чистота на рабочем месте, выполнение правил гигиены и безопасности, вежливость. (1 или 0).

Техника: владение техникой, чистота, скорость, вкус, гармония. (0-4 балла).

Выдаваемые документы: При окончании курса и сдаче экзамена выдаётся диплом “Визажист. Базовый курс”. При неполном прохождении курса выдаётся справка о прослушивании данного курса.

Учебная структура:

N

Модули

Объём

(УН)

Объём (часы)
Теория(в аудитории)

Практика

в школе / внеклассная

Всего часов

I

Общие знания

0,5

4

4

1

Введение в профессию и основы планирования карьерного роста: строение кожи, болезни кожи, обслуживание клиента, гигиена, эргономика.

0,5

4

4

II Основные предметы.

6,6

11

46/40

97

2

Цветоведение, пропорции лица

0,5

2

3/3

8

3

Типы и техники макияжа, материаловедение.

4,5

6

30/25

61

4

Стилистика

2

3

13/12

28

III

Экзамен

0,5 1

4

5

6

Практическая работа

0,5

4

4

Всего

9,5

16

50/40

106

Kulmude ja ripsmete õppekavad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Depilatsiooni õppekavad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Imidži ja stiili õppekavad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Pealkiri 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Pealkiri 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.