Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

Sisseastumise avaldus smkool.ee kodulehel, e-postile info@smkool.ee või kohapeal.

Isikut tõendav dokument, millest koolis tehakse koopia.

Kehtiv tervisetõend iluteenindajale

Õppekorralduseeskiri

1.Õppekorralduse alused

SMK Ilukoolituskeskus lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Juuksuri koolitustel on kolmenädalane vaheaeg, mis hõlmab kaks viimast juuli nädalat ja esimest augusti nädalat.
Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Olenevalt koolitusest õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud SMK Ilukoolituskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.
Registreerimine jõustub peale avaldust vabas vormis e-posti teel või SMK-s ja vestlusest, mis toimub SMK-s.

Avalduse saab ära saata internetis (www.smkool.ee) või e-posti teel (info@smkool.ee) SMK Ilukoolituskeskuses aadressil Gonsiori 12, Tallinn.

Avalduses peab õpilane ära märkima oma ees- ja perekonnanime, soovitava kursuse ja kursuse toimumise aja ning kontaktid: e-posti ja telefoni numbri.

Peale avalduse esitamist võetakse teiega ühendust, et leppida kokku vestluse aeg. Eriandjuhul võib vestlus toimuda telefoni teel.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

E-postile saadetakse edaspidi kursuste graafikud, teated ja kirja lisana kursuste arve(-d), milles

teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse vajadusel ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuste kohta. Lisaküsimused ja info: e-posti teel: info@smkool.ee või telefoni teel: juuksuri koolitused: 5252683, teised koolitused: 5641360.

2.2. Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel.

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.
SMK Ilukoolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Sellisel juhul registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3.Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

3.1. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa. Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele.
Töötukassa kliendil on õigus osa võtta, kui kool on saanud töötukassa poolt vastava kinnituskirja.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve. Maksjale väljastame arve kohapeal.

3.2. Enne kursuse algust saadetakse Teile e-posti teel graafik, kus vajadusel teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest vms.

3.3. Pikema, kui 2 päeva kursuste puhulsõlmitakse kursuslastega koolitusleping, milles tuuakseärakursuse koolituskava, kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise jatagasimaksmisekord.

3.4. Kui kursus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne kursuse algust ühendust.

3.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga в lepingus ja registreerimislehel.

4. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

4.1. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud iga kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse
eestikeelne tõend.
Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles kursuse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d.
Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.

4.2. Lisatunnistus on tasuline. Maksmine: 10 EUR, arve alusel, toimub panga ülekandega või sularahas kohapeal.

4.3. Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.

4.4. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4.5. Tunnistuse taastamiseks saada andmed e-mailile, märgistades: Koolituse nimetus, osaleja ees- ja perekonnanimi, koolituse toimumise kuupäev või orienteeruv kuupäev.

4.6. Koolitaja saadab peale kursuse lõppu e-postile tagasiside lehe, et teada saada osalejate arvamust kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta.

5. Kursuste hinnad, kursuse eest tasumine ja soodustused

5.1. SMK kursuste hinnad koostatakse ja muudetakse SMK MTÜ juhtkonna koosolekul 2 korda aastas. Hinnad moodustuvad arvestades kulumaterjale, ruumide rendi, töötasu, kooli varustust ja remondifondi. Õppetundi hind võib muutuda mitte rohkem, kui 10% aasatas.
Kui õpilane on registreerunud gruppi, mis oli juba täitunud, siis saab ta reservnimekirja. Kui järgmise alustava kursuse hind on tõusnud, saab õpilane õppida ikkagi selle hinna eest, mis kehtis tema registreerimise ajal. Kui registreerunud õpilane otsustas ise oma õpingu edasi lükata, kehtib tema jaoks reaalse aja hind.

5.2. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

5.3. Koolitustel, mis kestavad vähemalt 2 kuud, toimub tasumine osade kaupa. Makstes kogu koolituse eest koolituse esimese kuu jooksul kehtib soodustus 10%.

5.4. Õppetasust vabastamine. Juhatuse otsuse alusel õppetasust kedagi ei vabastata.

6. Kursusest loobumine

6.1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada SMK Ilukoolituskeskuse e-posti aadressile.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Juhul, kui oli makstud mitme kuu eest, tagastatakse 75% esimese kuu tasust ja täismahus teiste kuude eest.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu eitagastata.
Kui kursus kestab vähemalt 2 kuud, siis kehtivad ülaltoodud reeglid ainult esimese ja iga alustatud õppekuu kohta.

Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

7.Kursuse katkestamine või ärajäämine, õppetasu ja õppekomplekti tasu tagastamine

7.1. Pikemate kui 1 kuu kestvate kursuste katkestamise korral on võimalik õppetasu tagasi taotleda, teavitades sellest kooli juhatust aadressil info@smkool.ee või kohapeal kirjalikult.
Koolituse katkestamisel ei kuulu tagastamisele tasu õppekomplekti eest, õppekomplekt jääb õpilase kätte.

Õppetasu tagastatakse õpilase arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale koolituse katkestamist.
Õppimise katkestamisel või ärajäämisel 14 päeva jooksul peale kursuse algust on võimalik õppetasu tagasi taotleda, välja arvatud tasu alustatud õppekuu eest.

7.2. Õppekomplekti tagastamine: vastavalt Euroopaliidu eeskirjale, saab õppekomplekti tagastada või ära vahetada 14 päeva jooksul, kui komplekt on defektne või ei vasta kirjeldusele.
Hilisemaid pretensioone rahuldatakse erandkorras.

7.3. Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus kursus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.
Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi kahe tööpäeva jooksul.

8. Koostööpartnerid

Trade House OÜ SMK MTÜ ja Trade House OÜ vahel on sõlmitud leping, mis võimaldab SMK õpilasele regulaarseid tootekoolitusi ja soodustusi profitoodetele õppe jooksul ning 2 kuud peale lõpetamist.

SISEKORRAEESKIRJAD SMK ILUKOOLITUSKESKUSE ÕPILASTELE

1. Õppetundide osavõtu kord

SMK Ilukoolituskeskuse õpperuumide uksed avatud 10 (kümme) minutit enne õppetundide algust.

Õpilane saabub kooli vähemalt 5-10 (kümme) minutit enne esimese õppetunni algust. Koolil on õigus hilinejaid tundi mitte lubata ja puudutud tunnid tuleb teha järgi vastavalt õppekorralduseeskirjas kehtestatud korrale.

SMK Ilukoolituskeskuse õpilasele on kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid kohustuslikud. Praktilistest tundidest või praktikalt puudutud tunnid
tehakse järgi järeltundidena õppeperioodi jooksul vastavalt poolte kokkuleppele ja maksustatakse vastavalt kehtivale
hinnakirjale. Võimalusel kool võimaldab puudutud tundi ilma lisatasuta teise gruppiga järgi teha, kui teises grupis on vaba õppekoht. Puudutud tunnid (õppekava k.a. praktika) tuleb täita täies mahus enne kirjaliku eksami kuupäeva. Õppekava mittetäitmisel sooritatakse eksamid eraldi kokkulepitud ajal.

Õppetöölt puuduval õpilasel tuleb kooli koheselt telefoni teel puudumisest teatada. Erandjuhtumid puudumise kohta (reisid jms.) lahendab kooli juhtkond õpilase kirjaliku avalduse alusel. Kooli juhtkonnal on õigus jätta avaldus rahuldamata. Puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest, õppeülesannete tähtajalisest täitmisest ega praktika sooritamisest täies mahus.

SMK õpilased on kohustatud osalema kõikidel kooli poolt korraldatud erialalistel koolitustel, demonstratsioonidel ja üritustel.

2. Õppekoha puhtuse järgimine ja õpilase välimuse kord

Iga õpilane vastutab töökoha puhtuse ja tema poolt kasutatavate koolivahendite eest. Peale töö lõpetamist peavad töökoht ja koolivahendid olema puhtad ja korras.
Õpilane hoiab kõikides kooli ruumides puhtust ja korda, järgib kõiki üldisi ohutusnõudeid.

SMK õpilasel on praktilisteks tundideks kohustuslikud mugavad ja lihtsad töörõivad, mis taluvad tavalist masinapesu, kuna õpilase riided võivad juhuslikult töövahenditega määrduda. Samuti peavad olema mugavad vahetusjalanõud, pikad juuksed korras, rinnas nimesilt, tehtud korrektne maniküür.

3. Materiaalne vastutus

Õpilane ise vastutab oma õppekomplekti eest. Õppekomplekt peab olema puhas ja heas tööseisundis.

Hooletusest või lohakusest tingituna või mitteprofessionaalse kasutamise tulemusena purunenud või kasutamiskõlbmatuks muutunud õppevahendi või mõne muu kooli inventari peab õpilane välja maksma vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga kas osaliselt või täies ulatuses.

Õpilastel soovitatakse mitte tuua kooli kaasa ehteid, vääriskive, kasukaid ja suuri rahasummasid. Kool ei võta endale vastutust nende ega ka teiste isiklike asjade kadumisel.

Samuti puudub koolis võimalus õpilaste isiklikke asjade enne või pärast õppepäeva säilitamiseks. Kool ei vastuta õpperuumides mahajäetud asjade eest.

 

4. Viisakus ja korrektne käitumine

SMK õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt õpetajate, kaasõpilaste ja klientidega.

SMK ruumides ja territooriumil ei suitsetata. Õppetöö toimumise ajal õppeklassides, praktilistes

tundides ning õppepraktika ajal õppesalongis ei närita närimiskummi, ei sööda ega jooda.

Õpilased on kohustatud mobiiltelefonid hoidma hääletuna või välja lülitama õppetundides, praktilise väljaõppe ajal ja õppesalongis.

SMK jätab endale õiguse lõpetada nende õpilaste osalemine õppetöös, kes ei allu kooli sisekorraeeskirjadele või kelle tegevust peetakse pahatahtlikuks ja kooli harmoonilist õhkkonda ohustavaks.

Õpilasel on kohustus olla diskreetne. Eriti tuleb järgida konfidentsiaalsust praktika ajal.

5. Noomituste ja väljaarvamise meetmed

Põhjuseta õppetöölt puudumise ja kehtivate eeskirjade mitte järgimise või täitmata jätmise eest võib avaldada õpilastele noomituse. Kahe noomituse järgselt võib direktor anda välja käskkirja, mis on edaspidi õpilase väljaarvamise aluseks.

Noomituse ja käskkirja koostamise aluseks on aine- või erialaõpetaja poolne avaldus direktorile.

Kontrolli õppekorralduseeskirjast ja sisekorra eeskirjadest kinnipidamise üle teostab koolitusjuht koostöös aine- jaerialaõpetajaga ning probleemid lahendatakse mõlema poole kohalolekul.

Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda kooli juhataja poole esitades need kirjalikult.

SMK Ilukoolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

SMK MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on SMK Ilukoolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning sisekorra eeskirjast.
SMK Ilukoolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja koolitusvajadus

2.1 SMK Ilukoolituskeskuse koolituste sihtrühmad jagunevad kaheks: tegutsevad iluteenindusvaldkonna töötajad, kes soovivad ennast täiendada ning täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset või oskusi iluteenindajana.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitustegevus toimub SMK õppekeskuses, kus on kaasaegselt sisustatud loenguruum ja õppesalong.
Koolitusel osalejatele tagatakse õppematerjalid ja -vahendid nii auditoorse kui praktilise õppe läbiviimiseks. Erinevate koolituste puhul õpilasel tuleb soetada tööriided ning tööriistade- ja materjalideõppekomplektid. Täiendav info on SMK kodulehel iga koolituse kirjeldamises.

3.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm;3) õppeesmärk;4) õpiväljundid;5) õppekava koostamise alus;6) sihtgrupp;7) õppekeel;8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on
eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 10) õppe sisu;11) õppekeskkonna kirjeldus;12) õppemeetod;13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse õppekavaga saab tutvuda SMK kodulehel antud koolituse kirjeldamisel ja SMK Ilukoolituskeskuses.

4.5 Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest vähemalt korra poole aasta jooksul.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 SMK koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 SMK tõstab oma koolitajate professionaalset arengut, koolitades neid mitmekülgselt: SMK-s, kutsutud meistrite meistriklassidel välismaal ja Eestis; samuti toetades neid võistlustel ja teistes professionaalsust arendavatest projektidest osavõtmisel.

5.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib SMK juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

6. Kursuste kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Koolituse läbinule pakutakse täita küsimustik, kus selgitatakse välja antud koolitusega rahulolu. Küsimustik sisaldab küsimusi kooli asukohast, õppekavast, õppemeetodite kohta, õpetajate pedagoogilistest oskustest, et koolitused vastaksid sihtgruppi vajadusele.
Saadud andmeid analüüsitakse kuu jooksul peale koolituse lõpetamist, kooli juhtkond arutab, kas ja kuidas saab õppimise kvaliteeti paremaks muuta.

6.2 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal
kui ka elektroonsel kujul.

6.3 SMK Ilukoolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Juuksuri õppekavad

Juuksuri algkoolitus

Õppekava:

Õppekava nimetus: Juuksuri algkoolitus.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Maht: 800 tundi.(Auditoorne õpe: 150 tundi, praktika koolikeskkonnas: 390 tundi ja iseseisev töö/praktika töökeskkonnas: 260 tundi).

Kestvus: 7 kuud.

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus.

Alus: Õppekava on koostatud lähtuvalt juuksuri kutsestandardi Juuksur Tase 4 kompetentidest: B.2.1 – täies mahus, B.2.2. – täies mahus, B.2.4 – täies mahus, B.2.5 – täies mahus, B.2.6 – 1,2,3, B.2.7 – täies mahus, B.2.8 –1; ja iluteeninduse erialade riiklikust õppekavast.

Eesmärk: Õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks juuksurina, ning selleks vajalikke teadmiste ja oskuste andmine.

Sihtrühm: täiskasvanud

Õppe alustamise tingimused: tervisetõend (vaimselt terve, füüsiliselt suutlik, ei põe nakkuslikke nahahaigusi). Eelkogemused ei ole eeldatavad. Vanusepiirangud: alates 18 aastast.

Õppekeskkond:

Juuksuri eriala õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 4 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja magnettahvliga. Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 8 töökohaga, materjalide ja tarvikute hoidmiseks on eraldi kapp. Peapesemise ruum on varustatud 3 peapesemiskohaga. Koolis on riietehoid, dušširuum, 2 tualettruumi, pesumasin, puhke- ja kohvinurk.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • UV-kapp

 • Kuivkuumuse desinfitseerimise aparaat

 • Juukselõikusmasinad

 • Käsiföönid

 • Elekrilised lokitangid

 • Sirutustangid

 • Harjutuspead

 • Soengurullid ja –nõelad

 • Keemilise loki töövahendite komplektid

 • Juustevärvimise töövahendite komplektid

 • Juuste-, habeme ja vuntside lõikamise komplektid

 • Kammide komplektid

 • Kuppelföön

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetades õppija:

Klienditeeninduses:
1. loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;
2. selgitab välja kliendi soovi ning tema peanaha ja juuste seisundi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes peanaha ja juuste seisundist ja kliendi soovist; selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid peanaha ja juuste seisundit mõjutavaid ohutegureid;
3. nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega; tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki;
4. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.

Juuste ja peanaha hooldamises:

1. määratleb kliendi peanaha ja juuste (tervisliku) seisundi, vajadusel soovitab hooldustooteid; valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks; valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; peseb juukseid ja peanahka, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi;
2. hooldab juukseid ja peanahka, kasutades vastavaid hooldustooteid, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning eelnevast töötlusastmest; soovitab kliendile tooteid koduseks juukse- ja peanaha hoolduseks.

Soengu kujundamises :

1. keerab rulle vastavalt skeemile, juuste lõikusele, pikkusele ja näo kujule ning kliendi soovile; kujundab rullisoengu, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlustooteid;
2. teeb föönisoenguid vastavalt lõikusele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid; tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse; töötleb juukseotsi, andes neile lokilisuse või sileduse, kasutades sobivaid töövahendeid;
3. teeb ülespandud soenguid, kasutades sobivaid töövahendeid ja -tehnikaid.

Juuste värvimises:

1. valmistab värvimise segu, arvestades juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi;
2. kannab värviskeemi järgi värvisegu juustele, järgides kasutusjuhendile ja arvestades soovitud tulemust;
3. loputab värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni; neutraliseerib juuksed, vastavalt juuksestruktuurile; soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid.

Juuste lõikamises:

1. koostab ja kombineerib juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ja juuste kasvualast; selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära;
2. lõikab vastavalt skeemile, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid.

Püsilokkide tegemises:

1. valib õige suurusega lokirullid vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusastmele; kasutab erinevaid rullide keeramise tehnikaid, arvestades soovitud lõpptulemust;
2. valib ja kasutab sobivaid eelhooldustooteid, lähtudes juuksestruktuurist; valib ja kasutab püsiloki vedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele, arvestades juuksestruktuuri muutusi keemiliste reaktsioonide käigus; kasutab lokivedelikku ja kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile;
3. teeb järelhooldust, arvestades juuksestruktuuri; soovitab koduseks hoolduseks juuksehooldustooteid.

Administreerimises ja tegevuse korraldamises:

Tutvustab juuksuriteenuseid ja broneerib aegu, lähtudes teenuse ajakulust ja töögraafikust; vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane läbinud 90% õppekavas olevatest teooria- ja praktika tunnidest, k.a. iseseisvad töödest, ning on sooritanud lõpuööd.

Lõputöö kirjeldus:

Praktika töö:

 1. Naismodell lühikeste juustega. Juurte värvimine, juuste lõikus käärtega ja masinaga, föönisoeng.

 2. Naismodell poolpikkade või pikkade juustega. Triibutamine, juustelõikus neljas baasvormides, lihtne ülespandud soeng.

 3. Meesmodell lühikiste juustega: lõikus masinaga ja käärtega, föönisoeng.

 4. Meesmodell poopikkade juustega: lõikus käärtega neljas baasvormides, föönisoeng.

Teooriaaeksam: suuliselt teooreetilise materjali alusel.

Hindamine:

Praktikas hinnatakse:

Kliendi teenindamise oskust: töökoha puhtust, ohutusnõuete täitmist, hügieeninõuete järgimist, viisakust.

Tehnika: eriala oskuste tundmist, puhtust, kiirust, maitsekust, harmooniat, loovust.

Töö tulemust hinnatakse sooritatuks kõikide hindamiskriteeriumite täitmisel, vastasel juhul hinnatakse mittesooritatuks.

Teooria:

Suuliselt. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Lisaõppeained hinnatakse jooksvalt õppeprotsessis.

Väljastatavad dokumendid:

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Õppestruktuur:

Jrk

Moodulid

Maht tundides

Auditoorne õpe

Praktiline töö

Iseseisev töö

Kokku

I

Üldõpingud (üldoskuste moodulid).

20

20

1

Sissejuhatus õpingutesse: juuksuri eriala, kutsestandart, juuksuri salongi korraldus, klienditeenindus, tööohtus, ergonoomika.

20

20

II

Põhiõpingud (põhioskuste moodulid).

100

420

240

760

2

Naha- ja juuste ehitus, nahahaiguste ülevaade

20

20

3

Juuste hooldus

10

60

40

110

4

Juuksuri loomingulise töö põhimõtted

10

10

5

Juuste lõikamine

20

130

70

220

6

Värvitöötlus

20

130

70

220

7

Soengukunst ja kujundamine

20

100

60

180

III

Lõputööd

10

10

20

11

Praktika tööd ja suuline küsimustik

10

10

20

Kokku

120

430

250

800

 

 

 

 • Keemilise loki töövahendite komplektid

 • Juuste värvimise töövahendite komplektid

 • Juuste-, habeme ja vuntside lõikamise komplektid

 • Kammide komplektid

 • Kuppelföön

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

 

Õppekava: “Juuste pikendused”

Keratiini meetodi põhjalik koolitus, tutvustus Clip-in ja Tape tehnikatega.
Teooria, praktika.
Juuste valik, konsultatsioon
Vastunäidustused
Kolme tehnikate võrdlemine ja analüüs (plussid ja miinused)
Instrumendid
Juuste pikendamine. Keratiini tehnika.
Juuste pikendamine. Tehnika Tape.
Juuste pikendamine. Tehnika Clip-in
Kodune hooldus
Korrektsioon ja eemaldamine
Väljastavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse kursuse lõputunnistust.
Juuksur baaskoolitus

Õppekava nimetus: Juuksur baaskoolitus

Juuksuri Jätkuõppe koolitus

Õppekava nimetus: Juuksuri Jatkuoppe koolitus

«Barberi algkoolitus»

 

Koolituse nimetus: Barberi algkoolitus

Tegevusluba: Täiskasvanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Eriala õpetaja: Irina Krasota-Ginotis, Maarja Suuder-Ouertani

Koolituse maht: 200 tundi (Teooria õpe: 37 tundi, praktika õpe: 83 tundi ja iseseisev õpe: 80 tundi).

Kestvus: 3 kuud

Õppekeskkond:

Juuksuri eriala õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskuses olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 4 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja magnettahvliga. Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 8 töökohaga, materjalide ja tarvikute hoidmiseks on eraldi kapp. Pea pesemise ruum on varustatud 3 peapesemis kohaga. Koolis on riietehoid, duširuum, 2 tualettruumi, pesumasin, puhke- ja kohvinurk.

Praktikaõppe ruumi varustus:

 • UV-kapp

 • Kuiva kuumuse desinfitseerimise aparaat

 • Juukselõikusmasinad

 • Käsiföönid

 • Elektrilised lokitangid

 • Sirgendustangid

 • Harjutuspead

 • Soengurullid ja –nõelad

 • Keemilise loki töövahendite komplektid

 • Juuste värvimise töövahendite komplektid

 • Juuste-, habeme ja vuntside lõikamise komplektid

 • Kammide komplektid

 • Kuppelföön

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

Õppekava nimetus: «Barberi algtase.»

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus.
Alus: Õppekava on koostatud lähtuvalt juuksuri kutsestandardi Juuksur Tase 4 kompetentidest: Barber, tase 4: B.2.1 – täies mahus, B.2.2. – täies mahus, B.2.3 – täies mahus, B.2.7 – täies mahus, B.2.8 – punkt1; ja iluteeninduse erialade riiklikust õppekavast.
Eesmärk: Õppida Barberi eriala oskusi ja olla valmis iseseisvaks tööks.

Sihtrühm: täiskasvanud

Õppe alustamise tingimused: tervisetõend (vaimselt terve, füüsiliselt suutlik, ei põe nakkuslikke nahahaigusi). Eelkogemused ei ole eeldatavad. Vanusepiirangud: alates 18 aastast.


Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:


Klienditeeninduses:

1. loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;
2. selgitab välja kliendi soovi ning tema peanaha ja juuste seisundi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes peanaha ja juuste seisundist ja kliendi soovist; selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid peanaha ja juuste seisundit mõjutavaid ohutegureid;
3. nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega; tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki;
4. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.

Juuste ja peanaha pesemiseks ja hooldamiseks:

1. määratleb kliendi peanaha ja juuste (tervisliku) seisundi; valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks; valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; peseb juukseid ja peanahka, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi;
2. hooldab juukseid ja peanahka, kasutades vastavaid hooldustooteid, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning eelnevast töötlusest; soovitab kliendile tooteid koduseks juukse- ja peanaha hoolduseks.


Juuste lõikamises:
1. koostab ja kombineerib juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ja juuste kasvualast; selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära;
2. lõikab vastavalt skeemile, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid
vahendeid.

Habeme ja vuntside lõikamises:

1. lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid vahendeid;
2. peseb ja hooldab habet, vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid.
3. soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.

Administreerimises ja aega planeerimises:

tutvustab juuksuriteenuseid ja broneerib aegu, lähtudes teenuse ajakulust ja töögraafikust; vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest.


Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane läbinud 90% õppekavas olevatest teooria- ja praktika
tundidest, k.a. iseseisvad töödest, ning on sooritanud lõpuööd.


Lõputöö:

 1. Meesmodell lühikeste juustega: lõikus masinaga ja kääridega, föönisoeng.

Habeme ja vuntside vormistamine lõikus masinaga.

 1. Meesmodell poolpikkade juustega: lõikus kääridega neljas baas vormides, föönisoeng.

Habeme ja vuntside vormistamine lõikus masinaga.


Hindamine:

Hinnatakse:
Praktika:
Kliendi teenindamise oskust: töökoha puhtust, ohutusnõuete täitmist, viisakust.
Tehnika: eriala oskuste tundmist, puhtust, kiirust, maitsekust, harmooniat, loovust.
Töö tulemust hinnatakse sooritatuks kõikide hindamiskriteeriumite täitmisel, vastasel juhul hinnatakse mittesooritatuks.

Teooria:

Suuliselt. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Tunnistus

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Õppestruktuur:

Jrk

Moodulid

Maht tundides

Auditoorne õpe

Praktiline töö

Iseseisev töö

Kokku

I

Üldõpingud (üldoskuste moodulid).

5

5

1

Sissejuhatus õpingutesse: juuksuri eriala, juuksuri töökoha korraldus, klienditeenindus, tööohutus, ergonoomika.

5

5

II

Põhiõpingud (põhioskuste moodulid).

30

75

75

180

2

Naha- ja juuste ehitus, nahahaiguste ülevaade

10

10

3

Juuste ja peanaha pesemine ja hooldus

5

10

20

35

4

Habeme ja vuntside lõikamine

10

25

20

55

5

Juuste lõikamine

15

40

35

90

III

Lõputööd

2

8

5

15

11

Praktika tööd ja suuline küsimustik

2

8

5

15

Kokku

37

83

80

200

TKH Maja

 

 

Kulmude ja ripsmete õppekavad

Kulmudisaini tehnik

Õppekava “Kulmudisaini tehnik”

Õppekava:

 1. Kulmude ehitus ja arhitektuur
  1.1 Kulmukarva kasvutsükkel ja faasid.
  1.2 Kulmude kuju korrigeerimine.
  1.3 Hõredad  või  liiga kitkutud kulmud.
  1.4 «Keerulised » kulmud.
 2. Näokuju ja proportsioon.
  2.1 Erinevad kulmu- ja näokujud, nende kokku sobitamine.
  2.2 Näokuju korrigeerimine kulmujoone kujundamise abil.
  2.3 Kulmukuju valik silmakuju järgi.
 3. Kulmude sümmeetria ning ideaalse kulmukuju loomine kasutades erinevaid tööriistu.
  3.1 Kulmkuju loomise  kuldreegel.
  3.2 Kulmukuju loomine joonlaua abil.
  3.3 Kulmukuju loomine sirkli  abil.
  3.4 Kulmukuju loomine niidi abil
 4. Kulmude modelleerimine. Tööristad.
  4.1 Kliendi ettevalmistus.
  4.2 Kulmude kujundamine ja korrigeerimine pintsettide abil.
  4.3 Kulmude kujundamine ja korrigeerimine depilatsioonivaha abil.
  4.4 Kulmude modelleerimine niiditehnikaga.
  4.5 Vastunäidustused.
 5. Ideaalne kulmude värvimine.
  5.1 Kulmuvärvid ja  nende erinevused.
  5.2  Vastunäidustused kulmude värvimiseks.
  5.3 Kulmude värvimiseks ettevalmistamine.
  5.4 Värviteooria .Värvi ja tooni valimine.
  5.5 Kulmude  värvimise tehnoloogia.
  5.6  Kulmude värvimine hennaga.
  5.7  Värvitud kulmude  hooldus.
 6. Kulmumeik
 7. Hügieeni-ja ohutusnõuded. Töövahendite ja tööruumi puhastamine

1.päev Teooria + praktiline osa modellil

12.00-14.30  teooria
14.30-15.00  paus
15.00-17.30 praktiline osa

2.päev :

12.00-14.30 praktiline osa modellil
14.30-15.00 paus
15.00-17.30 õpilane läbib praktilise osa 2 (kahel) modellil
17.30-20.00 iseseisev töö

Õpiväljundid:

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumii;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • uurib välja kliendi soovi;
 • uurib võimalikke allergiliste reaktsioonide kohta ning vajadusel keeldub antud materjali kasutamisest;
 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt.

Kulmukuju disain ja tehnika:

 • Määrab kliendi värvitüübi ja valib kulmudevärvi vastavalt värvitüübile ja kliendi soovile.

 • määrab näokuju, näojoonte kuju, kliendikulmude loomulikku kuju ja -karva eripära ning saadud info kokkuvõttes valib kulmukuju, kooskõlastades seda kliendiga;
 • korrigeerib kulme, andes neile sobiva kuju ja sümmeetriat, kasutades erinevaid tööristad ja materjalid, valides neid vastavalt kulmukarvade ja nahatüübile.
 • Valdab erinevaid korrigeerimise tehnikaid: erinevate depilatsioonivaha-, niidi-, pintsettide tehnikad.
 • Värvib kulme hennaga või kulmuvärviga, vastavalt kliendi soovile ja iseärasusele.

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales kõikides teooria ja praktika tundidest ja sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd. 

Hindamine: Õpetaja annab oma hinnangu õppimise protsessis.

Väljastav dokument: koolituse läbimisel väljastatakse tunnistust.

Õppebaas: koolitus toimub spetsiaalselt varustatud ruumis, kus on kõik kulmudisaini protseduurideks vajalik sisustus ning mis vastab tööohutuse nõuetele. Samuti koolis on puhkeruum, kus õpilane ja modell lõunavaheajal saavad puhata.

Õppekava: “Ripsmete ja kulmude värvimine ja modelleerimine”.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Maht: 3 ak. tundi

1. Erinevad kulmu- ja näokujud, nende kokku sobitamine.
2. Näokuju korrigeerimine kulmujoone kujundamise abil.
3. Kulmukuju valik silmakuju järgi.

4. Värviteooria .Värvi ja tooni valimine.

5. Kulmu- ja ripsmevärvid, abivahendid ja  tehnoloogia.
5.1 Vastunäidustused kulmude ja ripsmete värvimiseks.
5.2 Kulmude ja ripsmete värvimiseks ettevalmistamine.
5.5 Kulmude ja ripsmete  värvimise tehnoloogia.
Koolitus sisaldab:

 • Teooriat
 • Teooria materjaali
 • Praktikat (töö modelli peal)

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales kõikides teooria ja praktika tundidest ja sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd. 

Hindamine: Õpetaja annab oma hinnangu õppimise protsessis.

Väljastav dokument: koolituse läbimisel väljastatakse tunnistust.

Õppebaas: koolitus toimub spetsiaalselt varustatud ruumis, kus on kõik kulmudisaini protseduurideks vajalik sisustus ning mis vastab tööohutuse nõuetele. Samuti koolis on puhkeruum, kus õpilane ja modell lõunavaheajal saavad puhata.

Õppekava: “Kulmude ja ripsmete rekonstruktsioon Velvet tehnoloogia järgi“.

Alus: VELVET FOR L&B õppekava.

Maht: 6 ak. Tundi

1. Teooria

1.1. Tehnikad, meetodid, töövaldkonnad.
1.1. Velvet preparaatide ja abivahendite ülevaade ja kasutamise reeglid.
1.2. Velvet kulmuühendite kasutamise reeglid.

1.3. Vastunäidustused

2. Praktika.
2.1 Kulmude ja ripsmete Velvet rekonstrueerimise protseduuri modelli kallal teostamine..

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales kõikides teooria ja praktika tundidest ja sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd.

Hindamine: Õpetaja annab oma hinnangu õppimise protsessis.

Väljastav dokument: Koolituse edukal läbimisel väljastatakse VELVET FOR L&B meistri kvalifikatsiooni tunnistust ning SMK Ilukoolituskeskuse tunnistus.

Õppebaas: koolitus toimub spetsiaalselt varustatud ruumis, kus on kõik protseduurideks vajalik sisustus ning mis vastab tööohutuse nõuetele. Samuti koolis on puhkeruum, kus õpilane ja modell lõunavaheajal saavad puhata.

Ripsmete ja kulmude värvimine, kulmude modelleerimine

Õppekava nimetus: Ripsmete ja kulmude värvimine, kulmude modelleerimine

kulmude ja ripsmete rekonstruktsioon Velvet tehnoloogia järgi

Õppekava nimetus: kulmude ja ripsmete rekonstruktsioon Velvet tehnoloogia järgi

Jumestuse ja Kehamaalingu õppekavad

Õppekava: “Jumestaja baaskoolitus”.
Õppekava rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Õppekava koostamise alus: 4. taseme jumestaja kutsestandardi kompetentsid B.2.1., B.2.2., B.2.4.
Eesmärk: Koolituse läbinud oskab teha erinevates stiilides päeva, õhtu-, pruudi-, meeste jumestust, laste näomaalinguid vastavalt kliendi soovile, iseärasusele ning järgides tööohutuse nõudeid.

Õpiväljundid:

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;

 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;

 • uurib välja kliendi soovid;
 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt.

Nahahooldus:

 • Määrab nahatüübi; valmistab naha ette meigi pealekandmiseks; teab jumestamise vastunäidustusi ning vajadusel keeldub töö teostamisest;

 • valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist ja jumestuse tehnikast; arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites.

Värviõpetus:

 • Määrab kliendi värvitüübi;

 • valib värvigammat vastavalt värvitüübile ja üldstiilile.

Näoproportsioonid:

 • Määrab kliendi näokuju ja näojoonte eripära ja teeb vastava kontuuringi ning aktsente;

 • Valides meigikujundi, arvestab silma-, näo- ja huultekuju.

Tehnika:

 • teeb päeva, õhtu, pruudi, eaka inimese, meeste jumestust ja näomaalinguid järgides toodete pealekandmise ja hajutuse tehnikaid;

 • teeb kontuuringi nii kreemjaste kui ka puudritaoliste toodega;

 • valdab erinevaid silmameigitehnikaid: “banaan”, “lehvik”, “kassisilm”, “suitsusilm“, lainerijoon;

 • on kursis kaasaegsete meigitehnikatega.

Stilistika:

teeb jumestusi erinevates stiilides vastavalt kliendi ja ürituse üldstiilile: asjalik, glamuurne, pruudimeik ja muud;

teab 20-sajandi jumestuse põhistiile ning oskab neid teha kaasaegses tõlgenduses,

on kursis kaasaegsetega moetentdentistega.

Iseseisev praktika:
Iseseisev praktika koolist väljaspool on õppeprotsessi osa.

Praktika eesmärk: õppija proovib ennast eseseisvas töös: selgitab välja kliendi/tellija soove, teostab tööd, iseseisvalt valides töövahendeid ja tehnikat, ning ise vastutab töötulemuse eest. Arutab välja, kuidas on klient tulemusega rahul ja vajadusel korrigeerib tehtud tööd vastavalt kliendi soovile. Õpetaja kontrollib lõpptulemuse (foto järgi või kohapeal) ja annab õpilasele oma hinnangu suuliselt.

SMK Ilustuudio & Ilukoolituskeskus aitab praktika leidmisel: TV-saadetes; mängu- ja reklaamifilmides, iluvõistlustel, messidel, lasteüritustel ja n.e. Samuti on teretulnud õpilaste poolt leitud praktika.

Õppestruktuur:

Jrk

Moodulid

Maht

(ÕN = 8 tundi)

Maht (tundi)

Teooria (auditoorne)

Praktiline töö

koolis/väljaspool

Kokku tundi

I

Üldõpingud (üldoskuste moodulid).

0,5

4

4

1

Sissejuhatus õpingutesse ja karjääri planeerimise alused: nahaehitus, nahahaigused, klienditeenindus, tööohtus, ergonoomika.

0,5

4

4

II

Põhiõpingud (põhioskuste moodulid).

6,6

11

46/40

97

2

Värviõpetus, näoproportsioonid

0,5

2

3/3

8

3

Jumestuse tüübid ja tehnikad, materjali õpetus.

4,5

6

30/25

61

4

Stiili õpetus

2

3

13/12

28

III

Eksam

0,5

1

4

5

6

Lõputöö

0,5

4

4

Kokku

9,5

16

50/40

106

 Õppebaas

Jumestaja eriala õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 10 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja tahvliga.

Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 5 valgustatud töökohaga ja fotonurgaga, mis on varustatud taustatega ja ringlambiga. Töömaterjalide jaoks on eraldi kapp. Koolis on riietehoid ja puhkamisenurk mini-köögiga ja tugitoolidega.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaat

 • Pintslite puhastusvahendid, pinnade- ja kätedesinfitseerimisvahendid.

 • Suur jumestusvahendite valik, mis sisaldab nii põhilisi kui ka eriefektide vahendeid, mis uuendatakse regulaarselt.

 • Värvitüübi määramise komplektid.

 • Fotografeerimise taustad ja ringvalgustid (suur ja väike).

 • Juuste klambrid- ja paelad.

 • Penjuaarid kliendite jaoks.

 • Jumestustoolid

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele. Iga kuu toimub koolis õppeseadmete ülevaade erialaõpetaja poolt. Kõik seadmed ja vahendid peavad olema töökorras. Vajadusel seade vahetatakse või teostatakse selle remont.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane on kõik teooria teemad läbinud, sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd, k.a. iseseisvad tööd, ning on sooritanud eksamitöö.

Eksami töö:

Klassikaline õhtumeik või pruudimeik.

Hindamine:

Eksamitöö hinnatakse 5 balli süsteemi järgi. Läbiv tulemus: 3.

Hinnatakse:

Kliendi teenindamise oskust: töökoha puhtust, ohutusnõuete täitmist, viisakust. (1 või 0 balli).

Tehnika: eriala oskuste tundmist, puhtust, kiirust, maitsekust, harmooniat. (0-4 balli).

Õppija põhjendab töös kasutavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab erinevaid jumestuse tehnikaid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
Jumestus on tehtud korrektselt, vastavalt eesmägrile, kliendi stiilile ja välimuse eripärale.

Väljastavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse kursuse lõputunnistus “Jumestaja algkoolitus”.

Eksami mitte sooritanule õpilasele väljastatakse tõend kursuse läbikuulamisest.

Depilatsiooni õppekavad

Õppekava “Bikiini piirkond ja brasiilia depilatsioon, kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon” :

Teooria (tööhügieen, klienditeenindus, materjaliõpetus) – 1 tund

Praktika modellidega: käed, jalad, kaenlaalused, ülemine huul, lõug, kulmu piirkond, klassikaline, sügav ja brasiilia bikiini (õpetaja näitab ja seletab depilatsiooni tehnikat, seejärel õpilane teeb ise koolitaja juhendamisel) – 7 tundi.

Õppeväljundid: Koolituse läbimisel koolitatav oskab teostada erinevate piirkondade depilatsiooni: käed ja jalad, kulmupiirkond, ülemine huul, lõug ning kaenlalused, 3 tüüpi bikiinidepilatsiooni (klassikaline, sügav ja Brasiilia bikiini) , valides selleks ettenähtud vaha ning järgides tööhügieeni ja tehnika reegleid.

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumi;
 • annab kliendile küsimustiku, et välja selgitada terviseseisundit ja võimalikke vastunäidustusi;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui kliendil on selgunud vastunäidustusi;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • nõustab klienti järelhooldusest ja võimalikest depilatsioonist järgnevatest probleemidest;

 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja;

 • järgib hügieeni ja tööohutust

Tehnika:

 • valib ja kasutab vahatüübi vastavalt bikiini piirkonnale ning järgides valitud vaha kasutamise meetodit;
 • teostab depilatsiooni, järgides karvukasva suunda ja järgides professionaalseid võtteid.

Väljastavad dokumendid: Koolituse täies mahus läbimisel õpilasele väljastatakse tunnistus “Bikiini piirkond ja brasiilia depilatsioon, kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon”.

Õppekava  “Bikiini piirkond ja brasiilia depilatsioon”:

Teooria (tööhügieen ja tööohutuse reeglid, klienditeenindus, materjaliõpetus) – 1 tund

Praktika modellidega – klassikaline, sügav ja brasiilia bikiini (õpetaja näitab ja seletab depilatsiooni tehnikat, seejärel õpilane teeb ise koolitaja juhendamisel) – 3 tundi

Õppeväljundid: Koolituse läbimisel õppija oskab teostada 3 tüüpi bikiini depilatsiooni (klassikaline, sügav ja Brasiilia bikiini), järgides tööhügieeni ja tehnika reegleid.

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumi;
 • annab kliendile küsimustiku, et välja selgitada terviseseisundit ja võimalikke vastunäidustusi;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui kliendil on selgunud vastunäidustusi;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • nõustab klienti järelhooldusest ja võimalikest depilatsioonist järgnevatest probleemidest;

 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja;

 • järgib hügieeni ja tööohutust

Tehnika:

 • valib ja kasutab vahatüübi vastavalt bikiini piirkonnale ning järgides valitud vaha kasutamise meetodit;
 • teostab depilatsiooni, järgides karvukasva suunda ja järgides professionaalseid võtteid.

Väljastavad dokumendid: Koolituse täies mahus läbimisel õpilasele väljastatakse tunnistus “Bikiini ja Brasiilia bikiini depilatsioon“.

Õppekava “Kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon”:
Teooria (tööhügieen, klienditeenindus, materjaliõpetus) – 1 tund

Praktika modellidega – käte-, jalgade-, kaenlaaluste- ja näopiirkonna (kulmud, ülemine huul, lõug) depilatsioon (õpetaja näitab ja seletab depilatsiooni tehnikat, seejärel õpilane teeb ise koolitaja juhendamisel) – 3 tundi

Õppeväljundid: Koolituse läbimisel koolitatav oskab teostada erinevate piirkondade depilatsiooni (käed ja jalad, kulmupiirkond, ülemine huul, lõug ning kaenlalused), valides selleks ettenähtud vaha ning järgides tööhügieeni ja tehnika reegleid.

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumi;
 • annab kliendile küsimustiku, et välja selgitada terviseseisundit ja võimalikke vastunäidustusi;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui kliendil on selgunud vastunäidustusi;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • nõustab klienti järelhooldusest ja võimalikest depilatsioonist järgnevatest probleemidest;

 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja;

 • järgib hügieeni ja tööohutust

Tehnika:

 • valib ja kasutab vahatüübi vastavalt keha/näo piirkonnale ning järgides valitud vaha kasutamise meetodit;
 • teostab depilatsiooni, järgides karvukasva suunda ja järgides professionaalseid võtteid.

Väljastavad dokumendid: Koolituse täies mahus läbimisel õpilasele väljastatakse tunnistus “Kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon”.

Õppebaas

Depilatsiooni õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 10 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja dataga.

Praktikaõppe ruum 2 depilatsiooniks varustatud töökohaga. Töömaterjalide jaoks on eraldi kapp. Koolis on riietehoid ja puhkamisenurk mini-köögiga ja tugitoolidega.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaat

 • Steriliseerimiskapp

 • Pinnade- ja kätedesinfitseerimisvahendid

 • Kraanikauss

 • Vahade valik

 • Kõva- ja vedela vahade soendajad

 • Rätikud, tööpinnade kated ja muud depilatsiooniks vajalikud tarvikud

 • Kliendivoodid – 3 tk

 • Töölauad – 3 tk

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele. Iga kuu toimub koolis õppeseadmete ülevaade erialaõpetaja poolt. Kõik seadmed ja vahendid peavad olema töökorras. Vajadusel seade vahetatakse või teostatakse selle remont.

Imidži ja stiili õppekavad

Õppekava: “Imidži konsultant”.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.
Õppekava rühm: juuksuri töö ja iluteenindus; kultuuri valdkond.
Eesmärk: Koolituse läbinu oskab luua tervikliku individuaalse stiili isikute ja gruppide (asutuste) jaoks.
Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija määrab isikule või gruppile sobivaid värve, kostüümi stiili ning siluetti (kuju), lähtudes individuaalsetest füüsilistest andmetest ning arvestades tegevuse eripära ja stiili muutumise eesmärki.
Sihtrühmja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: iluteeninduse- , kultuuri- või müügivaldkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada stiili- ja imidži loomise jaoks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: tervise tõend, vestlus
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppemaht ja ülesehitus: Koolituse kogu maht on 48 tundi, millest on 48 auditoorset tundi.
Õppekeskkond: Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppesalongis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud vajalikud materjalid ja vahendid (töökomplektid).
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppe meetodid ja -materjalid.

I
Sissejuhatus erialasse
Kes on imidži konsultant ja milles seisneb tema töö?
Teenused
Hinnad
Kliendid
Imidži konsultandi eduka karjääri tingimused

Värvianalüüs
Värvi teooria
Värvi iseloomustus
Värvi psühholoogia
Värvide kombinatsioonid ja kokkusobivus
Värvi analüüsi meetodid ja instrumendid
Isiklik värvi palett
Isikliku värvi paletti analüüs
Värvi- imidži konsultatsiooni demonstratsioon

II
Kehakuju korrektsioon riietuse abil
Riietuse visuaalne illusioon
Riietuse jooned
Riietuse siluett
Riietuse faktuur
Riietuse värv
Kanga muster

Keha analüüsi metoodika ja tehnoloogia
Kehakuju määramine
Tugevate ja nõrkade omaduste analüüs
Kliendi konsultatsiooni struktuur

III
Aksessuaaride maagia
Näokujud
Soengu valik
Aksessuaaride valik
Ehtede valik
Ehtede suurus, kuju, stiil
Sallid ja rätikud
Sallide ja rätikude sidumine
Kuidas aksessuaaride abil rõhutada oma individuaalsust ja stiili
Praktiline töö: aksessuaaride valik kliendi jaoks

IV
Stilistika
Mis tähendab stiil ja mis tähendab imidž?
Kuidas oma stiili leida?
Põhilised stiilid, nende põhielemendid ja kirjeldus
«Imidži“ ehk isiku stiili määramise tehnoloogia ja loomine
Stiilide kombineerimine. Kuidas saavutada tasakaalu ja harmooniat
Teooria realisatsioon enda peal
Praktika reaalsete klientidega

V
Garderoobi loomine
Kuidas õigeti ja kiiresti garderoob lahti võtta ja korda seada, ning luua uusi komplekte.
Optimaalse garderoobi koostamise skeemsõltuvalt elustiilist. Riietuse kapslid.
Praktiline garderoobi koostamine enda jaoks

VI
Assotsiatiivne mõtlemine
Stilisti, imidži konsultandi, juuksuri, jumestaja ja moedisaineri töö tähtsaim aspekt
Näo, soengu, riietuse, aksessuaaride assotsiatiivsed koodid
Üldkuju loomine assotsiatiivsete koodide abil
Kuidas soengu, jumestuse, riietuse abil luua erinevaid üldkujusid ühele kliendile

Naiste imidžid
Erinevate üldkujude iseloomustus ja analüüs. Nende koostisosad.
Naiste imidžite tuntumad stereotüübid

Praktiline töö kliendiga
Töö staadiumid kliendi imidžiga
Info kogumine kliendi kohta
Millest alustada kliendi imidži projektsiooni
Imidži kavand

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod: Õppija teostab lõputööd: demonstreerib stiili muutumise kliendile (videomaterjal).
Hindamiskriteeriumid: Õppija demonstreeribstiili- ja imidži loomise, põhjendades kliendi iseloomu, individuaalsuse, välimuse- ja elustiili eripäraga.

Väljastavad dokumendid: Kui õpiväljundid on omandanud ja lõputööd on sooritatud, õpilasele väljastatakse tunnistust. Kui õppekava on läbinud, aga lõputööd mitte sooritatud, õpilasele väljastatakse tõend.

Küünetehnik

Kujundus