Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:

Sisseastumise avaldus smkool.ee kodulehel, e-postile info@smkool.ee või kohapeal.

Isikut tõendav dokument, millest koolis tehakse koopia.

Kehtiv tervisetõend iluteenindajale

Õppekorralduseeskiri

1.Õppekorralduse alused

SMK Ilukoolituskeskus lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Juuksuri koolitustel on kolmenädalane vaheaeg, mis hõlmab kaks viimast juuli nädalat ja esimest augusti nädalat.
Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Olenevalt koolitusest õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud SMK Ilukoolituskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele registreerumine

Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda.
Registreerimine jõustub peale avaldust vabas vormis e-posti teel või SMK-s ja vestlusest, mis toimub SMK-s.

Avalduse saab ära saata internetis (www.smkool.ee) või e-posti teel (info@smkool.ee) SMK Ilukoolituskeskuses aadressil Gonsiori 12, Tallinn.

Avalduses peab õpilane ära märkima oma ees- ja perekonnanime, soovitava kursuse ja kursuse toimumise aja ning kontaktid: e-posti ja telefoni numbri.

Peale avalduse esitamist võetakse teiega ühendust, et leppida kokku vestluse aeg. Eriandjuhul võib vestlus toimuda telefoni teel.

SMK MTÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner. Eesti Töötukassa klientidelt vajame registreerimiseks samuti:
Töötukassa arveloleku kliendinumbrit või isikukoodi (kui kursuse eest tasub Eesti Töötukassa).

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

E-postile saadetakse edaspidi kursuste graafikud, teated ja kirja lisana kursuste arve(-d), milles

teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse vajadusel ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuste kohta. Lisaküsimused ja info: e-posti teel: info@smkool.ee või telefoni teel: juuksuri koolitused: 5252683, teised koolitused: 5641360.

2.2. Kursuse komplekteerimine:

Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel.

Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.
SMK Ilukoolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Sellisel juhul registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3.Kursuse alustamine ja kursusel osalemine

3.1. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või kellel on sõlmitud kokkulepe Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel õppimiseks. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa. Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele.
Töötukassa kliendil on õigus osa võtta, kui kool on saanud töötukassa poolt vastava kinnituskirja.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada.

Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve. Maksjale väljastame arve kohapeal.

3.2. Enne kursuse algust saadetakse Teile e-posti teel graafik, kus vajadusel teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest vms.

3.3. Pikema, kui 2 päeva kursuste puhulsõlmitakse kursuslastega koolitusleping, milles tuuakseärakursuse koolituskava, kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise jatagasimaksmisekord.

3.4. Kui kursus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne kursuse algust ühendust.

3.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga в lepingus ja registreerimislehel.

4. Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

4.1. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud iga kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse
eestikeelne tõend.
Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles kursuse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d.
Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.

4.2. Lisatunnistus on tasuline. Maksmine: 10 EUR, arve alusel, toimub panga ülekandega või sularahas kohapeal.

4.3. Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.

4.4. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

4.5. Tunnistuse taastamiseks saada andmed e-mailile, märgistades: Koolituse nimetus, osaleja ees- ja perekonnanimi, koolituse toimumise kuupäev või orienteeruv kuupäev.

4.6. Koolitaja saadab peale kursuse lõppu e-postile tagasiside lehe, et teada saada osalejate arvamust kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta.

5. Kursuste hinnad, kursuse eest tasumine ja soodustused

5.1. SMK kursuste hinnad koostatakse ja muudetakse SMK MTÜ juhtkonna koosolekul 2 korda aastas. Hinnad moodustuvad arvestades kulumaterjale, ruumide rendi, töötasu, kooli varustust ja remondifondi. Õppetundi hind võib muutuda mitte rohkem, kui 10% aasatas.
Kui õpilane on registreerunud gruppi, mis oli juba täitunud, siis saab ta reservnimekirja. Kui järgmise alustava kursuse hind on tõusnud, saab õpilane õppida ikkagi selle hinna eest, mis kehtis tema registreerimise ajal. Kui registreerunud õpilane otsustas ise oma õpingu edasi lükata, kehtib tema jaoks reaalse aja hind.

5.2. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

5.3. Koolitustel, mis kestavad vähemalt 2 kuud, toimub tasumine osade kaupa. Makstes kogu koolituse eest koolituse esimese kuu jooksul kehtib soodustus 10%.

5.4. Õppetasust vabastamine. Juhatuse otsuse alusel õppetasust kedagi ei vabastata.

6. Kursusest loobumine

6.1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada SMK Ilukoolituskeskuse e-posti aadressile.

Kursusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Juhul, kui oli makstud mitme kuu eest, tagastatakse 75% esimese kuu tasust ja täismahus teiste kuude eest.

Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse toimumise algust, õppetasu eitagastata.
Kui kursus kestab vähemalt 2 kuud, siis kehtivad ülaltoodud reeglid ainult esimese ja iga alustatud õppekuu kohta.

Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

7.Kursuse katkestamine või ärajäämine, õppetasu ja õppekomplekti tasu tagastamine

7.1. Pikemate kui 1 kuu kestvate kursuste katkestamise korral on võimalik õppetasu tagasi taotleda, teavitades sellest kooli juhatust aadressil info@smkool.ee või kohapeal kirjalikult.
Koolituse katkestamisel ei kuulu tagastamisele tasu õppekomplekti eest, õppekomplekt jääb õpilase kätte.

Õppetasu tagastatakse õpilase arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale koolituse katkestamist.
Õppimise katkestamisel või ärajäämisel 14 päeva jooksul peale kursuse algust on võimalik õppetasu tagasi taotleda, välja arvatud tasu alustatud õppekuu eest.

7.2. Õppekomplekti tagastamine: vastavalt Euroopaliidu eeskirjale, saab õppekomplekti tagastada või ära vahetada 14 päeva jooksul, kui komplekt on defektne või ei vasta kirjeldusele.
Hilisemaid pretensioone rahuldatakse erandkorras.

7.3. Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus kursus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning Teid teavitatakse sellest.
Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi kahe tööpäeva jooksul.

8. Koostööpartnerid

SMK MTÜ on Töötukassa koolituskaardi parner.
Trade House OÜ SMK MTÜ ja Trade House OÜ vahel on sõlmitud leping, mis võimaldab SMK õpilasele regulaarseid tootekoolitusi ja soodustusi profitoodetele õppe jooksul ning 2 kuud peale lõpetamist.

SISEKORRAEESKIRJAD SMK ILUKOOLITUSKESKUSE ÕPILASTELE

1. Õppetundide osavõtu kord

SMK Ilukoolituskeskuse õpperuumide uksed avatud 10 (kümme) minutit enne õppetundide algust.

Õpilane saabub kooli vähemalt 5-10 (kümme) minutit enne esimese õppetunni algust. Koolil on õigus hilinejaid tundi mitte lubata ja puudutud tunnid tuleb teha järgi vastavalt õppekorralduseeskirjas kehtestatud korrale.

SMK Ilukoolituskeskuse õpilasele on kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid kohustuslikud. Praktilistest tundidest või praktikalt puudutud tunnid
tehakse järgi järeltundidena õppeperioodi jooksul vastavalt poolte kokkuleppele ja maksustatakse vastavalt kehtivale
hinnakirjale. Võimalusel kool võimaldab puudutud tundi ilma lisatasuta teise gruppiga järgi teha, kui teises grupis on vaba õppekoht. Puudutud tunnid (õppekava k.a. praktika) tuleb täita täies mahus enne kirjaliku eksami kuupäeva. Õppekava mittetäitmisel sooritatakse eksamid eraldi kokkulepitud ajal.

Õppetöölt puuduval õpilasel tuleb kooli koheselt telefoni teel puudumisest teatada. Erandjuhtumid puudumise kohta (reisid jms.) lahendab kooli juhtkond õpilase kirjaliku avalduse alusel. Kooli juhtkonnal on õigus jätta avaldus rahuldamata. Puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest, õppeülesannete tähtajalisest täitmisest ega praktika sooritamisest täies mahus.

SMK õpilased on kohustatud osalema kõikidel kooli poolt korraldatud erialalistel koolitustel, demonstratsioonidel ja üritustel.

2. Õppekoha puhtuse järgimine ja õpilase välimuse kord

Iga õpilane vastutab töökoha puhtuse ja tema poolt kasutatavate koolivahendite eest. Peale töö lõpetamist peavad töökoht ja koolivahendid olema puhtad ja korras.
Õpilane hoiab kõikides kooli ruumides puhtust ja korda, järgib kõiki üldisi ohutusnõudeid.

SMK õpilasel on praktilisteks tundideks kohustuslikud mugavad ja lihtsad töörõivad, mis taluvad tavalist masinapesu, kuna õpilase riided võivad juhuslikult töövahenditega määrduda. Samuti peavad olema mugavad vahetusjalanõud, pikad juuksed korras, rinnas nimesilt, tehtud korrektne maniküür.

3. Materiaalne vastutus

Õpilane ise vastutab oma õppekomplekti eest. Õppekomplekt peab olema puhas ja heas tööseisundis.

Hooletusest või lohakusest tingituna või mitteprofessionaalse kasutamise tulemusena purunenud või kasutamiskõlbmatuks muutunud õppevahendi või mõne muu kooli inventari peab õpilane välja maksma vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga kas osaliselt või täies ulatuses.

Õpilastel soovitatakse mitte tuua kooli kaasa ehteid, vääriskive, kasukaid ja suuri rahasummasid. Kool ei võta endale vastutust nende ega ka teiste isiklike asjade kadumisel.

Samuti puudub koolis võimalus õpilaste isiklikke asjade enne või pärast õppepäeva säilitamiseks. Kool ei vastuta õpperuumides mahajäetud asjade eest.

 

4. Viisakus ja korrektne käitumine

SMK õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt õpetajate, kaasõpilaste ja klientidega.

SMK ruumides ja territooriumil ei suitsetata. Õppetöö toimumise ajal õppeklassides, praktilistes

tundides ning õppepraktika ajal õppesalongis ei närita närimiskummi, ei sööda ega jooda.

Õpilased on kohustatud mobiiltelefonid hoidma hääletuna või välja lülitama õppetundides, praktilise väljaõppe ajal ja õppesalongis.

SMK jätab endale õiguse lõpetada nende õpilaste osalemine õppetöös, kes ei allu kooli sisekorraeeskirjadele või kelle tegevust peetakse pahatahtlikuks ja kooli harmoonilist õhkkonda ohustavaks.

Õpilasel on kohustus olla diskreetne. Eriti tuleb järgida konfidentsiaalsust praktika ajal.

5. Noomituste ja väljaarvamise meetmed

Põhjuseta õppetöölt puudumise ja kehtivate eeskirjade mitte järgimise või täitmata jätmise eest võib avaldada õpilastele noomituse. Kahe noomituse järgselt võib direktor anda välja käskkirja, mis on edaspidi õpilase väljaarvamise aluseks.

Noomituse ja käskkirja koostamise aluseks on aine- või erialaõpetaja poolne avaldus direktorile.

Kontrolli õppekorralduseeskirjast ja sisekorra eeskirjadest kinnipidamise üle teostab koolitusjuht koostöös aine- jaerialaõpetajaga ning probleemid lahendatakse mõlema poole kohalolekul.

Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda kooli juhataja poole esitades need kirjalikult.

SMK Ilukoolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

SMK MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on SMK Ilukoolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning sisekorra eeskirjast.
SMK Ilukoolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja koolitusvajadus

2.1 SMK Ilukoolituskeskuse koolituste sihtrühmad jagunevad kaheks: tegutsevad iluteenindusvaldkonna töötajad, kes soovivad ennast täiendada ning täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset või oskusi iluteenindajana.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitustegevus toimub SMK õppekeskuses, kus on kaasaegselt sisustatud loenguruum ja õppesalong.
Koolitusel osalejatele tagatakse õppematerjalid ja -vahendid nii auditoorse kui praktilise õppe läbiviimiseks. Erinevate koolituste puhul õpilasel tuleb soetada tööriided ning tööriistade- ja materjalideõppekomplektid. Täiendav info on SMK kodulehel iga koolituse kirjeldamises.

3.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm;3) õppeesmärk;4) õpiväljundid;5) õppekava koostamise alus;6) sihtgrupp;7) õppekeel;8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on
eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 10) õppe sisu;11) õppekeskkonna kirjeldus;12) õppemeetod;13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse õppekavaga saab tutvuda SMK kodulehel antud koolituse kirjeldamisel ja SMK Ilukoolituskeskuses.

4.5 Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest vähemalt korra poole aasta jooksul.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 SMK koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 SMK tõstab oma koolitajate professionaalset arengut, koolitades neid mitmekülgselt: SMK-s, kutsutud meistrite meistriklassidel välismaal ja Eestis; samuti toetades neid võistlustel ja teistes professionaalsust arendavatest projektidest osavõtmisel.

5.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib SMK juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

6. Kursuste kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Koolituse läbinule pakutakse täita küsimustik, kus selgitatakse välja antud koolitusega rahulolu. Küsimustik sisaldab küsimusi kooli asukohast, õppekavast, õppemeetodite kohta, õpetajate pedagoogilistest oskustest, et koolitused vastaksid sihtgruppi vajadusele.
Saadud andmeid analüüsitakse kuu jooksul peale koolituse lõpetamist, kooli juhtkond arutab, kas ja kuidas saab õppimise kvaliteeti paremaks muuta.

6.2 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal
kui ka elektroonsel kujul.

6.3 SMK Ilukoolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Juuksuri õppekavad

Juuksur

Õppekava nimetus: Juuksur

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Maht: 1600 tundi. 4 semestrit. (Juuksur I aste – auditoorne 520 tundi, iseseisev töö 280 tundi, 2 semestrit; Juuksur II aste – auditoorne 520 tundi, iseseisev töö 280 tundi, 2 semestrit).

Kestvus: 12 kuud. (Juuksur I – 6 kuud, Juuksur II – 6 kuud).

Rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.

Alus: 4. taseme juuksuri kutsestandart

Eesmärk: Õppida juuksuri eriala ja olla valmis iseseisvaks tööks juuksurina.

Sihtrühm: iluteeninduse või kultuuri valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada juuksuri eriala.

Õppe alustamise tingimused: Juuksur I: vestlus, tervisetõend, põhihariduse kinnitav dokument. Juuksur II: vestlus, tervisetõend, juuksurihariduse kinnitav dokument või juuksuri oskuste demonstreerimine nais- ja meesmodelli peal.

Õppekeskkond:

Juuksuri eriala õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 10 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja dataga. Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 8 töökohaga, 2 peapesemise kohta, materjalide ja tarvikute hoidmiseks on eraldi kapp. Koolis on riietehoid, dušširuum, tualettruum, pesumasin, puhkamisruum.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaadid
 • Kuivkuumuse desinfitseerimise aparaat
 • Juukselõikusmasinad
 • Käsiföönid
 • Elekrilised lokitangid
 • Sirutustangid
 • Harjutuspead
 • Soengurullid ja –nõelad
 • Keemilise loki töövahendite komplektid
 • Juustevärvimise töövahendite komplektid
 • Juustel-, habe ja vuntside lõikamise komplektid

 • Kammide komplektid

 • Kuppelföön

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

Õppeväljundid:

Õppeväljundid Juuksur I

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;
 • selgitab välja kliendi soovi, riski olemasolul annab omapoolse soovituse järgneva töö teostamiseks;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui see kahjustab kliendi juukseid või on ilmnenud juuksuri tervist kahjustavad ohutegurid;
 • arvestab kliendi juuste omadustega parima lõpptulemuse saavutamiseks;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • soovitab kliendile juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid kodus kasutamiseks vastavalt salongis sooritatud töötlusele;
 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.

Juuste ja peanaha hooldamine:

 • tutvub kliendi peanaha ja juuste iseärasustega;
 • teab hooldustoodete keemilise koostisest ja oskab valida tooted arvestades kliendi peanaha ja juuste iseärasustega.
 • valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha iseärasustest;
 • peseb juukseid ja peanahka hügieeniliselt või ettevalmistavalt, kasutades pesemisliigutuste kompleksi;
 • hooldab juukseid ja peanahka kasutades hooldustooteid vastavalt kliendi juukse ja peanaha tüübile ning juuste eelnevale töötlusastmele.

Soengu kujundamine :

 • kujundab föönisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile;
 • kasutab föönisoengu kujundamisel mitmesuguseid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
 • tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, et anda soengule kohevus ja püsivus;
 • töötleb juukseotsi, andes neile sobivate töövahenditega lokilisuse või sileduse.

Juuste värvimine:

 • koostab juhendamisel värvimise/blondeerimise retsepti, või kasutades valmisretsepti, arvestades juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi ning valmistab värvimise segu;
 • tunneb värvide gradatsiooni 0;1;2;3 ja aktivaatoreid, on erinevate tootjate värvidega tutvunud ja teab nende eripärad; tunneb värvi tehnoloogilist protsessi;
 • tunneb, kuidas värvimise keemiline protsess toimub ning kuidas tööohutuse järgida;
 • kannab värvi/blondeerimissegu pealekandmist juustele, kasutades õiget värvimise meetodit ja isikukaitsevahendeid, ja arvestades soovitud tulemust;
 • jälgib värvimise/blondeerimise mõjuaega vastavalt toote omadustele õige lõpptulemuse saavutamiseks;
 • pärast töötluse mõjuaja lõppu loputab värvi/blondeerimismassi maha rohke veega peanahalt ja kogu juustelt;
 • peseb pärast loputusprotseduuri värvi/blondeerimissegu juustest välja kasutades õiget šampooni;
 • neutraliseerib juuksed pärast keemilist töötlust selleks ettenähtud ainega.

Juuste lõikamine:

 • tunneb ja kasutab juuste lõikamise instrumentide erinevaid liike vastavalt eesmärgile ja tööohutusreeglitele, teostab instrumentide hooldust, desinfitseerimist ja steriliseerimist.
 • selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära;
 • teab lõikamise põhikujud, jooned ja tehnikad
 • juhendamisel koostab ja kombineerib juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ja juuste kasvualast;
  lõikab vastavalt skeemile, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid
 • lõikab erineva pikkuse ja tekstuuriga juukseid, kombineerides juukselõikuse põhivorme lõikusjoonise alusel;

Juuste keemiline lokk:

 • tunneb lokirullide tüüpe, valib õige suurusega lokirullid vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusastmele; kasutab erinevaid rullide keeramise tehnikaid, arvestades soovitud lõpptulemust;
  tunneb keemilise lokki tehnoloogia protsessi,
 • valib ja kasutab juuksestruktuurist lähtuvalt sobivaid eelhooldustooteid;
 • valib ja kasutab püsiloki vedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele, arvestades juuksestruktuuri muutusi keemiliste reaktsioonide käigus;
 • kasutab lokivedelikku ja kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile;
 • kannab kinnitusaine juustele ja peab kinni õigest toimeajast;
  teeb järelhooldust, arvestades juuksestruktuuri; soovitab koduseks hoolduseks juuksehooldustooteid.

Õppeväljundid Juuksur II

Klienditeenindus: 

 • nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega;
 • orienteerub juustehooldusvahendite keemilistes koostistes;
 • tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki;

Juuste ja peanaha hooldamine:

 • oskab analüüsida juuste seisundi ja vajadusel valida sobiva hooldusprotseduuri
 • teab ja oskab teha uusimaid kaasaaegseid juustehoolduse protseduure nagu lamineerimine ja muud sügavhooldused, soovitab ja teostab neid vastavalt kliendi juuste seisundile ja kliendi soovile.

Soengu kujundamine :

 • kujundab pidulikke ja kreatiivse ülespandud soenguid, vesilaineid, pulmasoengud, kasutades sobivaid töövahendeid;
 • teeb põimimist ja patse erinevates tehnikates;
 • kujundab erinevaid soenguid erinevate rullide ja tangidega vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile, kasutades rullide ja tangide keeramise erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
 • kujundab iseseisvalt erinevatele ajastutele iseloomulikke soenguid, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid.

Juuste värvimine:

 • tunneb värvitüübide teooriat, erinevaid värvisüsteeme (Itten, Mansella), aitab kliendile sobiva värvi valida vastavalt kliendi värvitüübi ja soovile;
 • oskab iseseisvalt koostada värvi parandamise ja muutumise retsepte vastavalt kliendi soovile ja stiilile;
 • on moetendentsitega kursis, valdab keerulisi/kombeneerituid värvimise tehnikaid (melange, ombre, balayage, shahtoosh, airtouch).

Juuste, habeme ja vuntside lõikamine ja hooldus.

 • tunneb ja kasutab habeme ja vuntside lõikamise instrumentide erinevaid liike vastavalt eesmärgile ja tööohutusreeglitele, teostab instrumentide hooldust, desinfitseerimist ja steriliseerimist;
 • soovitab kliendile sobiva lõikuse vastavalt näo ja peakujule;
 • oskab iseseisvalt kombineerida keeruliste lõikuste kujud vastavalt kliendi soovile;
 • on moetendentside kursis ning valdab kaasaegseid tehnikaid;
 • lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
 • peseb ja hooldab habet, vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid.
 • soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.

Stilistika ja jumestuse alused

 • tunneb erinevate ajastute stiile;
 • tunneb põhilisi individuaalseid stiile;
 • tunneb ja teeb päeva ja õhtu meiki kolme erinevate silmameigi tehnikatega (lainerijoonega, „kassisilm“, „suitsusilm“)
 • teeb näokontuuringu puudervärvidega vastavalt näokujule,
 • teeb kliendile meigi vastavalt tema soovile, näokujule, värvitüübi ja stiilile.

Butafooria ja vormiõpetus

 • valdab „papier mâché“ tehnikat ja oskab teha näomaske ja teiste ruumilisi kujundi;
 • teeb vähemalt kolme tüüpi kanga drapeeringut modelli peal;
 • teeb vähemalt kolme tüübi dekoratiivset elemendi erinevatest olmematerjalidest;

Ripsmete ja kulmude värvimine ning kulmude modelleerimine

 • Valib kulmude kuju ja värvi vastavalt kliendi soovile, värvitüübile ja näokujule;
 • Teostab kulmude ja ripsmete värvimist arvestades kliendi soovi ning karvade eripära;
 • Korrigeerib kulme pintsetiga ja vahaga, vastavalt kliendi soovile ja kulmukarva eripärale.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane on kõik teooria teemad läbinud, sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd, k.a. iseseisvad tööd, ning on sooritanud eksamitöö.

Lõputöö:

Juuksur I:

Praktika töö:

4 klienti:

2 naismodelli: kaks naistelõikust neljas baastehnikates, kaks erinevat värvimistehnikat (triibutamine ja juurte värvimine), kaks igapäevast föönisoeng naisele poolpikadele ja pikadele juustele.

2 meesmodelli: kaks erinevat kassikalist meestelõikust neljas baastehnikates ja kaks föönisoengut.

Teooriaaeksam: kirjalik valiktest teooreetilise materjali alusel.

Juuksur II:

Praktika töö:

5 klienti:

3 naismodelli: kaks erinevat iseseisvalt modelleeritud lõikust, kasutades kaasaegseid ja moodsaid lõikamise tehnikaid ja lähtudest kliendi stiilist ja näokujust;

2 erinevat iseseisvalt valitud värvimist kliendile, kasutades keerulisi kombineerituid moodsaid tehnikaid, iseseisev värvi muutus ja korrigeerimine;

2 pidulikku föönisoengut naisele poolpikadele või pikadele juustele;

1 fantaasia/kreatiivne pidulik/pruudisoeng naisele.

2 meesmodelli: kaks erinevat (lühike ja poolpikk) iseseisvalt modelleeritud lõikust, kasutades kaasaegseid ja moodsaid lõikamise tehnikaid ja lähtudest kliendi stiilist ja näokujust; kaks föönisoengut.

Teooriaaeksam: kirjalik valiktest teooreetilise materjali alusel.

Hindamine:

Iga töö hinnatakse 5 balli süsteemi järgi.

Hinnatakse:

Praktika:

Kliendi teenindamise oskust: töökoha puhtust, ohutusnõuete täitmist, viisakust.

Tehnika: eriala oskuste tundmist, puhtust, kiirust, maitsekust, harmooniat, loovust.

Teooria:

Teooreetilise materjali tundmist.

Väljastavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse kursuse lõputunnistus.

Eksami mitte sooritanule õpilasele väljastatakse tõend kursuse läbikuulamisest.

Õppestruktuur:

Jrk Moodulid

Maht

(ÕN)

Maht (tundi) 1 õppeaasta    
      Teooria (auditoorne) Praktiline töö

õppesalongis/iseseisev

Kokku tundi
I Üldõpingud (üldoskuste moodulid).

1

25   25

1

Sissejuhatus õpingutesse ja karjääri planeerimise alused: erialaõpetaja käitlevad nahahaiguseid, klienditeenindust, tööohtust, ergonoomika.

1

25

 

25

II Põhiõpingud (põhioskuste moodulid).

45

250

880/560

1490

2

Soengukunst ja kujundamine

12

50

190/190

430

3

Juuste hooldus

10

50

135/130

315

4

Värvitöötlus

10

60

240

300

5

Juuste lõikamine 13

55

150/240

445

III Lisaõpingud 1 10 35 45
6 Stiili ja jumestuse alused, kulmude ja ripsmete korrektsioon, butafooria. 1 10 35 45

IV

Eksamid

1

5

35

40

7

Praktika tööd ja teooria testid

1

5

35

40

 

Kokku

48

290

1310

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppekeskkond:

Juuksuri eriade õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 10 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja dataga. Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 8 töökohaga, 2 peapesemise kohta, materjalide ja tarvikute hoidmiseks on eraldi kapp. Koolis on riietehoid, dušširuum, tualettruum, pesumasin, puhkamisruum.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaadid
 • Kuivkuumuse desinfitseerimise aparaat
 • Juukselõikusmasinad
 • Käsiföönid
 • Elekrilised lokitangid
 • Sirutustangid
 • Harjutuspead
 • Soengurullid ja –nõelad
 • Keemilise loki töövahendite komplektid
 • Juustevärvimise töövahendite komplektid
 • Juustel-, habe ja vuntside lõikamise komplektid

 • Kammide komplektid

 • Kuppelföön

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

Õppekava: “Barber”
Rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.
Alus: 4. taseme juuksuri kutsestandart
Eesmärk: Õppida meestejuuksuri eriala oskusi ja olla valmis iseseisvaks tööks.
Sihtrühm: iluteeninduse ja juuksuri teenused.
Õppe alustamise tingimused: vestlus, tervisetõend, põhihariduse kinnitav dokument.
Õppeväljundid:
Klienditeenindus:
loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;
arvestab kliendi juuste omadustega parima lõpptulemuse saavutamiseks;
valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega;
tutvustab ja soovitab juukse ja habemehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki;
lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.
Juuste, habeme ja vuntside lõikamine ja hooldus.
tunneb ja kasutab habeme ja vuntside lõikamise instrumentide erinevaid liike vastavalt eesmärgile ja tööohutusreeglitele, teostab instrumentide hooldust, desinfitseerimist ja steriliseerimist;
selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära;
soovitab kliendile sobiva lõikuse vastavalt näo ja peakujule;
teab lõikamise põhi- ja keerulised kujud, jooned ja tehnikad
koostab ja kombineerib juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea

anatoomilistest jaotustest ja juuste kasvualast;
lõikab vastavalt skeemile, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid
oskab iseseisvalt kombineerida põhi- ja keeruliste lõikuste kujud vastavalt kliendi soovile;
on moetendetside kursis ning valdab kaasaegseid tehnikaid;
lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
peseb ja hooldab habet, vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid.
kujundab föönisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Lõpetamise kord:
Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane on kõik teooria teemad läbinud, sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd, k.a. iseseisvad tööd, ning on sooritanud eksamitöö.
Lõputöö:
3 meesmodelli: kassikaline meestelõikus neljas baastehnikates; kaks iseseisvalt modelleeritud juustelõikust (lühikestele ja poolpikadele juustele) ja kaks habemelõikust, kasutades kaasaegseid ja moodsaid lõikamise tehnikaid ja lähtudest kliendi stiilist ja näokujust; kolm föönisoengut.
Teooriaaeksam: kirjalik valiktest teooreetilise materjali alusel.
Hindamine:
Iga töö hinnatakse 5 balli süsteemi järgi.

Hinnatakse:
Praktika:
Kliendi teenindamise oskust: töökoha puhtust, ohutusnõuete täitmist, viisakust.
Tehnika: eriala oskuste tundmist, puhtust, kiirust, maitsekust, harmooniat, loovust.
Teooria:
Teooreetilise materjali tundmist.
Väljastavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse kursuse lõputunnistus “Barber. Meeste saali juuksur”.
Eksami mitte sooritanule õpilasele väljastatakse tõend kursuse läbikuulamisest.

Õppekava: “Juuste pikendused”

Keratiini meetodi põhjalik koolitus, tutvustus Clip-in ja Tape tehnikatega.
Teooria, praktika.
Juuste valik, konsultatsioon
Vastunäidustused
Kolme tehnikate võrdlemine ja analüüs (plussid ja miinused)
Instrumendid
Juuste pikendamine. Keratiini tehnika.
Juuste pikendamine. Tehnika Tape.
Juuste pikendamine. Tehnika Clip-in
Kodune hooldus
Korrektsioon ja eemaldamine
Väljastavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse kursuse lõputunnistust.
 

 

 

 

Juuksur baaskoolitus

Õppekava nimetus: Juuksur baaskoolitus

Juuksuri Jätkuõppe koolitus

Õppekava nimetus: Juuksuri Jatkuoppe koolitus

Kulmude ja ripsmete õppekavad

Kulmudisaini tehnik

Õppekava “Kulmudisaini tehnik”

Õppekava:

 1. Kulmude ehitus ja arhitektuur
  1.1 Kulmukarva kasvutsükkel ja faasid.
  1.2 Kulmude kuju korrigeerimine.
  1.3 Hõredad  või  liiga kitkutud kulmud.
  1.4 «Keerulised » kulmud.
 2. Näokuju ja proportsioon.
  2.1 Erinevad kulmu- ja näokujud, nende kokku sobitamine.
  2.2 Näokuju korrigeerimine kulmujoone kujundamise abil.
  2.3 Kulmukuju valik silmakuju järgi.
 3. Kulmude sümmeetria ning ideaalse kulmukuju loomine kasutades erinevaid tööriistu.
  3.1 Kulmkuju loomise  kuldreegel.
  3.2 Kulmukuju loomine joonlaua abil.
  3.3 Kulmukuju loomine sirkli  abil.
  3.4 Kulmukuju loomine niidi abil
 4. Kulmude modelleerimine. Tööristad.
  4.1 Kliendi ettevalmistus.
  4.2 Kulmude kujundamine ja korrigeerimine pintsettide abil.
  4.3 Kulmude kujundamine ja korrigeerimine depilatsioonivaha abil.
  4.4 Kulmude modelleerimine niiditehnikaga.
  4.5 Vastunäidustused.
 5. Ideaalne kulmude värvimine.
  5.1 Kulmuvärvid ja  nende erinevused.
  5.2  Vastunäidustused kulmude värvimiseks.
  5.3 Kulmude värvimiseks ettevalmistamine.
  5.4 Värviteooria .Värvi ja tooni valimine.
  5.5 Kulmude  värvimise tehnoloogia.
  5.6  Kulmude värvimine hennaga.
  5.7  Värvitud kulmude  hooldus.
 6. Kulmumeik
 7. Hügieeni-ja ohutusnõuded. Töövahendite ja tööruumi puhastamine

1.päev Teooria + praktiline osa modellil

12.00-14.30  teooria
14.30-15.00  paus
15.00-17.30 praktiline osa

2.päev :

12.00-14.30 praktiline osa modellil
14.30-15.00 paus
15.00-17.30 õpilane läbib praktilise osa 2 (kahel) modellil
17.30-20.00 iseseisev töö

Õpiväljundid:

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumii;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • uurib välja kliendi soovi;
 • uurib võimalikke allergiliste reaktsioonide kohta ning vajadusel keeldub antud materjali kasutamisest;
 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt.

Kulmukuju disain ja tehnika:

 • Määrab kliendi värvitüübi ja valib kulmudevärvi vastavalt värvitüübile ja kliendi soovile.

 • määrab näokuju, näojoonte kuju, kliendikulmude loomulikku kuju ja -karva eripära ning saadud info kokkuvõttes valib kulmukuju, kooskõlastades seda kliendiga;
 • korrigeerib kulme, andes neile sobiva kuju ja sümmeetriat, kasutades erinevaid tööristad ja materjalid, valides neid vastavalt kulmukarvade ja nahatüübile.
 • Valdab erinevaid korrigeerimise tehnikaid: erinevate depilatsioonivaha-, niidi-, pintsettide tehnikad.
 • Värvib kulme hennaga või kulmuvärviga, vastavalt kliendi soovile ja iseärasusele.

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales kõikides teooria ja praktika tundidest ja sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd. 

Hindamine: Õpetaja annab oma hinnangu õppimise protsessis.

Väljastav dokument: koolituse läbimisel väljastatakse tunnistust.

Õppebaas: koolitus toimub spetsiaalselt varustatud ruumis, kus on kõik kulmudisaini protseduurideks vajalik sisustus ning mis vastab tööohutuse nõuetele. Samuti koolis on puhkeruum, kus õpilane ja modell lõunavaheajal saavad puhata.

Õppekava: “Ripsmete ja kulmude värvimine ja modelleerimine”.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Maht: 3 ak. tundi

1. Erinevad kulmu- ja näokujud, nende kokku sobitamine.
2. Näokuju korrigeerimine kulmujoone kujundamise abil.
3. Kulmukuju valik silmakuju järgi.

4. Värviteooria .Värvi ja tooni valimine.

5. Kulmu- ja ripsmevärvid, abivahendid ja  tehnoloogia.
5.1 Vastunäidustused kulmude ja ripsmete värvimiseks.
5.2 Kulmude ja ripsmete värvimiseks ettevalmistamine.
5.5 Kulmude ja ripsmete  värvimise tehnoloogia.
Koolitus sisaldab:

 • Teooriat
 • Teooria materjaali
 • Praktikat (töö modelli peal)

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales kõikides teooria ja praktika tundidest ja sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd. 

Hindamine: Õpetaja annab oma hinnangu õppimise protsessis.

Väljastav dokument: koolituse läbimisel väljastatakse tunnistust.

Õppebaas: koolitus toimub spetsiaalselt varustatud ruumis, kus on kõik kulmudisaini protseduurideks vajalik sisustus ning mis vastab tööohutuse nõuetele. Samuti koolis on puhkeruum, kus õpilane ja modell lõunavaheajal saavad puhata.

Õppekava: “Kulmude ja ripsmete rekonstruktsioon Velvet tehnoloogia järgi“.

Alus: VELVET FOR L&B õppekava.

Maht: 6 ak. Tundi

1. Teooria

1.1. Tehnikad, meetodid, töövaldkonnad.
1.1. Velvet preparaatide ja abivahendite ülevaade ja kasutamise reeglid.
1.2. Velvet kulmuühendite kasutamise reeglid.

1.3. Vastunäidustused

2. Praktika.
2.1 Kulmude ja ripsmete Velvet rekonstrueerimise protseduuri modelli kallal teostamine..

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane osales kõikides teooria ja praktika tundidest ja sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd.

Hindamine: Õpetaja annab oma hinnangu õppimise protsessis.

Väljastav dokument: Koolituse edukal läbimisel väljastatakse VELVET FOR L&B meistri kvalifikatsiooni tunnistust ning SMK Ilukoolituskeskuse tunnistus.

Õppebaas: koolitus toimub spetsiaalselt varustatud ruumis, kus on kõik protseduurideks vajalik sisustus ning mis vastab tööohutuse nõuetele. Samuti koolis on puhkeruum, kus õpilane ja modell lõunavaheajal saavad puhata.

Ripsmete ja kulmude värvimine, kulmude modelleerimine

Õppekava nimetus: Ripsmete ja kulmude värvimine, kulmude modelleerimine

kulmude ja ripsmete rekonstruktsioon Velvet tehnoloogia järgi

Õppekava nimetus: kulmude ja ripsmete rekonstruktsioon Velvet tehnoloogia järgi

Jumestuse ja Kehamaalingu õppekavad

Õppekava: “Jumestaja baaskoolitus”.
Õppekava rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.

Õppekava koostamise alus: 4. taseme jumestaja kutsestandardi kompetentsid B.2.1., B.2.2., B.2.4.
Eesmärk: Koolituse läbinud oskab teha erinevates stiilides päeva, õhtu-, pruudi-, meeste jumestust, laste näomaalinguid vastavalt kliendi soovile, iseärasusele ning järgides tööohutuse nõudeid.

Õpiväljundid:

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;

 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;

 • uurib välja kliendi soovid;
 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt.

Nahahooldus:

 • Määrab nahatüübi; valmistab naha ette meigi pealekandmiseks; teab jumestamise vastunäidustusi ning vajadusel keeldub töö teostamisest;

 • valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist ja jumestuse tehnikast; arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites.

Värviõpetus:

 • Määrab kliendi värvitüübi;

 • valib värvigammat vastavalt värvitüübile ja üldstiilile.

Näoproportsioonid:

 • Määrab kliendi näokuju ja näojoonte eripära ja teeb vastava kontuuringi ning aktsente;

 • Valides meigikujundi, arvestab silma-, näo- ja huultekuju.

Tehnika:

 • teeb päeva, õhtu, pruudi, eaka inimese, meeste jumestust ja näomaalinguid järgides toodete pealekandmise ja hajutuse tehnikaid;

 • teeb kontuuringi nii kreemjaste kui ka puudritaoliste toodega;

 • valdab erinevaid silmameigitehnikaid: “banaan”, “lehvik”, “kassisilm”, “suitsusilm“, lainerijoon;

 • on kursis kaasaegsete meigitehnikatega.

Stilistika:

teeb jumestusi erinevates stiilides vastavalt kliendi ja ürituse üldstiilile: asjalik, glamuurne, pruudimeik ja muud;

teab 20-sajandi jumestuse põhistiile ning oskab neid teha kaasaegses tõlgenduses,

on kursis kaasaegsetega moetentdentistega.

Iseseisev praktika:
Iseseisev praktika koolist väljaspool on õppeprotsessi osa.

Praktika eesmärk: õppija proovib ennast eseseisvas töös: selgitab välja kliendi/tellija soove, teostab tööd, iseseisvalt valides töövahendeid ja tehnikat, ning ise vastutab töötulemuse eest. Arutab välja, kuidas on klient tulemusega rahul ja vajadusel korrigeerib tehtud tööd vastavalt kliendi soovile. Õpetaja kontrollib lõpptulemuse (foto järgi või kohapeal) ja annab õpilasele oma hinnangu suuliselt.

SMK Ilustuudio & Ilukoolituskeskus aitab praktika leidmisel: TV-saadetes; mängu- ja reklaamifilmides, iluvõistlustel, messidel, lasteüritustel ja n.e. Samuti on teretulnud õpilaste poolt leitud praktika.

Õppestruktuur:

Jrk

Moodulid

Maht

(ÕN = 8 tundi)

Maht (tundi)

Teooria (auditoorne)

Praktiline töö

koolis/väljaspool

Kokku tundi

I

Üldõpingud (üldoskuste moodulid).

0,5

4

4

1

Sissejuhatus õpingutesse ja karjääri planeerimise alused: nahaehitus, nahahaigused, klienditeenindus, tööohtus, ergonoomika.

0,5

4

4

II

Põhiõpingud (põhioskuste moodulid).

6,6

11

46/40

97

2

Värviõpetus, näoproportsioonid

0,5

2

3/3

8

3

Jumestuse tüübid ja tehnikad, materjali õpetus.

4,5

6

30/25

61

4

Stiili õpetus

2

3

13/12

28

III

Eksam

0,5

1

4

5

6

Lõputöö

0,5

4

4

Kokku

9,5

16

50/40

106

 Õppebaas

Jumestaja eriala õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 10 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja tahvliga.

Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 5 valgustatud töökohaga ja fotonurgaga, mis on varustatud taustatega ja ringlambiga. Töömaterjalide jaoks on eraldi kapp. Koolis on riietehoid ja puhkamisenurk mini-köögiga ja tugitoolidega.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaat

 • Pintslite puhastusvahendid, pinnade- ja kätedesinfitseerimisvahendid.

 • Suur jumestusvahendite valik, mis sisaldab nii põhilisi kui ka eriefektide vahendeid, mis uuendatakse regulaarselt.

 • Värvitüübi määramise komplektid.

 • Fotografeerimise taustad ja ringvalgustid (suur ja väike).

 • Juuste klambrid- ja paelad.

 • Penjuaarid kliendite jaoks.

 • Jumestustoolid

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele. Iga kuu toimub koolis õppeseadmete ülevaade erialaõpetaja poolt. Kõik seadmed ja vahendid peavad olema töökorras. Vajadusel seade vahetatakse või teostatakse selle remont.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Lõpetamise kord:

Õppekava arvatakse omandatuks, kui õpilane on kõik teooria teemad läbinud, sooritas kõik õppekavas olevad praktilised tööd, k.a. iseseisvad tööd, ning on sooritanud eksamitöö.

Eksami töö:

Klassikaline õhtumeik või pruudimeik.

Hindamine:

Eksamitöö hinnatakse 5 balli süsteemi järgi. Läbiv tulemus: 3.

Hinnatakse:

Kliendi teenindamise oskust: töökoha puhtust, ohutusnõuete täitmist, viisakust. (1 või 0 balli).

Tehnika: eriala oskuste tundmist, puhtust, kiirust, maitsekust, harmooniat. (0-4 balli).

Õppija põhjendab töös kasutavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab erinevaid jumestuse tehnikaid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
Jumestus on tehtud korrektselt, vastavalt eesmägrile, kliendi stiilile ja välimuse eripärale.

Väljastavad dokumendid: Kursuse lõpetanule väljastatakse kursuse lõputunnistus “Jumestaja algkoolitus”.

Eksami mitte sooritanule õpilasele väljastatakse tõend kursuse läbikuulamisest.

Depilatsiooni õppekavad

Õppekava “Bikiini piirkond ja brasiilia depilatsioon, kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon” :

Teooria (tööhügieen, klienditeenindus, materjaliõpetus) – 1 tund

Praktika modellidega: käed, jalad, kaenlaalused, ülemine huul, lõug, kulmu piirkond, klassikaline, sügav ja brasiilia bikiini (õpetaja näitab ja seletab depilatsiooni tehnikat, seejärel õpilane teeb ise koolitaja juhendamisel) – 7 tundi.

Õppeväljundid: Koolituse läbimisel koolitatav oskab teostada erinevate piirkondade depilatsiooni: käed ja jalad, kulmupiirkond, ülemine huul, lõug ning kaenlalused, 3 tüüpi bikiinidepilatsiooni (klassikaline, sügav ja Brasiilia bikiini) , valides selleks ettenähtud vaha ning järgides tööhügieeni ja tehnika reegleid.

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumi;
 • annab kliendile küsimustiku, et välja selgitada terviseseisundit ja võimalikke vastunäidustusi;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui kliendil on selgunud vastunäidustusi;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • nõustab klienti järelhooldusest ja võimalikest depilatsioonist järgnevatest probleemidest;

 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja;

 • järgib hügieeni ja tööohutust

Tehnika:

 • valib ja kasutab vahatüübi vastavalt bikiini piirkonnale ning järgides valitud vaha kasutamise meetodit;
 • teostab depilatsiooni, järgides karvukasva suunda ja järgides professionaalseid võtteid.

Väljastavad dokumendid: Koolituse täies mahus läbimisel õpilasele väljastatakse tunnistus “Bikiini piirkond ja brasiilia depilatsioon, kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon”.

Õppekava  “Bikiini piirkond ja brasiilia depilatsioon”:

Teooria (tööhügieen ja tööohutuse reeglid, klienditeenindus, materjaliõpetus) – 1 tund

Praktika modellidega – klassikaline, sügav ja brasiilia bikiini (õpetaja näitab ja seletab depilatsiooni tehnikat, seejärel õpilane teeb ise koolitaja juhendamisel) – 3 tundi

Õppeväljundid: Koolituse läbimisel õppija oskab teostada 3 tüüpi bikiini depilatsiooni (klassikaline, sügav ja Brasiilia bikiini), järgides tööhügieeni ja tehnika reegleid.

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumi;
 • annab kliendile küsimustiku, et välja selgitada terviseseisundit ja võimalikke vastunäidustusi;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui kliendil on selgunud vastunäidustusi;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • nõustab klienti järelhooldusest ja võimalikest depilatsioonist järgnevatest probleemidest;

 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja;

 • järgib hügieeni ja tööohutust

Tehnika:

 • valib ja kasutab vahatüübi vastavalt bikiini piirkonnale ning järgides valitud vaha kasutamise meetodit;
 • teostab depilatsiooni, järgides karvukasva suunda ja järgides professionaalseid võtteid.

Väljastavad dokumendid: Koolituse täies mahus läbimisel õpilasele väljastatakse tunnistus “Bikiini ja Brasiilia bikiini depilatsioon“.

Õppekava “Kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon”:
Teooria (tööhügieen, klienditeenindus, materjaliõpetus) – 1 tund

Praktika modellidega – käte-, jalgade-, kaenlaaluste- ja näopiirkonna (kulmud, ülemine huul, lõug) depilatsioon (õpetaja näitab ja seletab depilatsiooni tehnikat, seejärel õpilane teeb ise koolitaja juhendamisel) – 3 tundi

Õppeväljundid: Koolituse läbimisel koolitatav oskab teostada erinevate piirkondade depilatsiooni (käed ja jalad, kulmupiirkond, ülemine huul, lõug ning kaenlalused), valides selleks ettenähtud vaha ning järgides tööhügieeni ja tehnika reegleid.

Klienditeenindus:

 • loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindusruumi;
 • annab kliendile küsimustiku, et välja selgitada terviseseisundit ja võimalikke vastunäidustusi;
 • keeldub vajadusel töö teostamisest, kui kliendil on selgunud vastunäidustusi;
 • valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
 • nõustab klienti järelhooldusest ja võimalikest depilatsioonist järgnevatest probleemidest;

 • lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja;

 • järgib hügieeni ja tööohutust

Tehnika:

 • valib ja kasutab vahatüübi vastavalt keha/näo piirkonnale ning järgides valitud vaha kasutamise meetodit;
 • teostab depilatsiooni, järgides karvukasva suunda ja järgides professionaalseid võtteid.

Väljastavad dokumendid: Koolituse täies mahus läbimisel õpilasele väljastatakse tunnistus “Kaenlaaluste-, jalgade-, käte- ja näopiirkonna depilatsioon”.

Õppebaas

Depilatsiooni õpetamiseks on SMK Ilukoolituskeskusel olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 10 õpilasele, mis on varustatud monitori, markerite ja dataga.

Praktikaõppe ruum 2 depilatsiooniks varustatud töökohaga. Töömaterjalide jaoks on eraldi kapp. Koolis on riietehoid ja puhkamisenurk mini-köögiga ja tugitoolidega.

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaat

 • Steriliseerimiskapp

 • Pinnade- ja kätedesinfitseerimisvahendid

 • Kraanikauss

 • Vahade valik

 • Kõva- ja vedela vahade soendajad

 • Rätikud, tööpinnade kated ja muud depilatsiooniks vajalikud tarvikud

 • Kliendivoodid – 3 tk

 • Töölauad – 3 tk

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele. Iga kuu toimub koolis õppeseadmete ülevaade erialaõpetaja poolt. Kõik seadmed ja vahendid peavad olema töökorras. Vajadusel seade vahetatakse või teostatakse selle remont.

Imidži ja stiili õppekavad

Õppekava: “Imidži konsultant”.

Tegevusluba: Täiskavanute koolitusasutuse tegevusluba 119_27032015-2.
Õppekava rühm: juuksuri töö ja iluteenindus; kultuuri valdkond.
Eesmärk: Koolituse läbinu oskab luua tervikliku individuaalse stiili isikute ja gruppide (asutuste) jaoks.
Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija määrab isikule või gruppile sobivaid värve, kostüümi stiili ning siluetti (kuju), lähtudes individuaalsetest füüsilistest andmetest ning arvestades tegevuse eripära ja stiili muutumise eesmärki.
Sihtrühmja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: iluteeninduse- , kultuuri- või müügivaldkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada stiili- ja imidži loomise jaoks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: tervise tõend, vestlus
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppemaht ja ülesehitus: Koolituse kogu maht on 48 tundi, millest on 48 auditoorset tundi.
Õppekeskkond: Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppesalongis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud vajalikud materjalid ja vahendid (töökomplektid).
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppe meetodid ja -materjalid.

I
Sissejuhatus erialasse
Kes on imidži konsultant ja milles seisneb tema töö?
Teenused
Hinnad
Kliendid
Imidži konsultandi eduka karjääri tingimused

Värvianalüüs
Värvi teooria
Värvi iseloomustus
Värvi psühholoogia
Värvide kombinatsioonid ja kokkusobivus
Värvi analüüsi meetodid ja instrumendid
Isiklik värvi palett
Isikliku värvi paletti analüüs
Värvi- imidži konsultatsiooni demonstratsioon

II
Kehakuju korrektsioon riietuse abil
Riietuse visuaalne illusioon
Riietuse jooned
Riietuse siluett
Riietuse faktuur
Riietuse värv
Kanga muster

Keha analüüsi metoodika ja tehnoloogia
Kehakuju määramine
Tugevate ja nõrkade omaduste analüüs
Kliendi konsultatsiooni struktuur

III
Aksessuaaride maagia
Näokujud
Soengu valik
Aksessuaaride valik
Ehtede valik
Ehtede suurus, kuju, stiil
Sallid ja rätikud
Sallide ja rätikude sidumine
Kuidas aksessuaaride abil rõhutada oma individuaalsust ja stiili
Praktiline töö: aksessuaaride valik kliendi jaoks

IV
Stilistika
Mis tähendab stiil ja mis tähendab imidž?
Kuidas oma stiili leida?
Põhilised stiilid, nende põhielemendid ja kirjeldus
«Imidži“ ehk isiku stiili määramise tehnoloogia ja loomine
Stiilide kombineerimine. Kuidas saavutada tasakaalu ja harmooniat
Teooria realisatsioon enda peal
Praktika reaalsete klientidega

V
Garderoobi loomine
Kuidas õigeti ja kiiresti garderoob lahti võtta ja korda seada, ning luua uusi komplekte.
Optimaalse garderoobi koostamise skeemsõltuvalt elustiilist. Riietuse kapslid.
Praktiline garderoobi koostamine enda jaoks

VI
Assotsiatiivne mõtlemine
Stilisti, imidži konsultandi, juuksuri, jumestaja ja moedisaineri töö tähtsaim aspekt
Näo, soengu, riietuse, aksessuaaride assotsiatiivsed koodid
Üldkuju loomine assotsiatiivsete koodide abil
Kuidas soengu, jumestuse, riietuse abil luua erinevaid üldkujusid ühele kliendile

Naiste imidžid
Erinevate üldkujude iseloomustus ja analüüs. Nende koostisosad.
Naiste imidžite tuntumad stereotüübid

Praktiline töö kliendiga
Töö staadiumid kliendi imidžiga
Info kogumine kliendi kohta
Millest alustada kliendi imidži projektsiooni
Imidži kavand

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod: Õppija teostab lõputööd: demonstreerib stiili muutumise kliendile (videomaterjal).
Hindamiskriteeriumid: Õppija demonstreeribstiili- ja imidži loomise, põhjendades kliendi iseloomu, individuaalsuse, välimuse- ja elustiili eripäraga.

Väljastavad dokumendid: Kui õpiväljundid on omandanud ja lõputööd on sooritatud, õpilasele väljastatakse tunnistust. Kui õppekava on läbinud, aga lõputööd mitte sooritatud, õpilasele väljastatakse tõend.